Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Milou Sverige AB

Uttalande 2019-08-20

Dnr 19-221

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Milou Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Milou Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då man ringt en konsument vars telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner däremot att det inte går att fastslå huruvida företaget, genom ett vilseledande agerande, agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Milou Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent sagt att hon vunnit i en tävling. Anmälaren angav då att hon aldrig har haft någon kontakt med ett företag med det namnet och hon nämnde även att hon har infört sitt telefonnummer i NIX spärregister. Anmälaren fick då till svars att det rörde sig om en marknadsundersökning och att företaget därför har rätt att ringa spärrade telefonnummer. Därefter följde ett säljsamtal för städtjänster.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret sedan den 23 januari 2014.

Företagets uppgifter

Företaget bekräftar att man ringt anmälaren den 18 juli 2019 för en marknadsundersökning som företaget gör för att sen lotta ut ett antal personer som får en gratis tjänst till ett värde av 1500 kr från företaget. Detta är helt kostnadsfritt för kunden, inte bindande på något sätt och syftet är ju marknadsföring. Går kunden som blir uppringd med på undersökningen så följer ett samtal därefter om kunden vinner. Om kunden inte vill delta så blir det inga fler telefonsamtal.

Anmälaren säger att hon har vunnit ett pris i en tävling och att hon aldrig har haft kontakt med ett företag med det namnet. Det stämmer inte för när kunderna svarar på undersökningen så blir de meddelade att som tack för att de varit med i undersökningen så kommer de att delta i en tävling där de har möjlighet att vinna en gratis tjänst.

Telefonnumren som företaget ringer har man dels hittat från hitta.se och en större del (95%) är köpta från företaget Bizwell. Listorna som företaget får är kontrollerade mot NIX-telefon. Och den tjänsten betalar företaget extra för och då får man listor för kunder som inte är med i spärregistret NIX-Telefon.

Därtill, anmälaren anger att hon har nämnt till företagets agent att hennes telefonnummer är NIXat och fick då som svar att telefonsamtalet är en marknadsundersökning och att företaget har rätt att ringa spärrade telefonnummer. Detta stämmer så klart inte heller då företagets agenter vet att företaget inte har telefonnummer till NIXade telefonnummer. Däremot har företaget rätt att ringa alla de telefonnummer man får och dessa telefonnummer finns till och med på nätet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsförings­erbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Milou Sverige AB har medgett att företaget ringt anmälaren. Företaget menar dock på att det rört sig om en marknadsundersökning, vilket är ett undantag till NIX-Telefon. Anmälaren däremot har angett att ett säljsamtal förekommit.

I aktuellt fall har företaget bekräftat att det rört sig om marknadsföring. Då ett telefonsamtal i rent försäljningssyfte till konsument med spärrat telefonnummer inte är i linje med god direktmarknadsföringssed, finner DM-nämnden att företaget agerat i strid mot god sed.

Otillbörlig marknadsföring

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing. Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Parternas uppgifter är i aktuellt fall motstridiga och det går inte att ge endera parts uppgifter företräde varför DM-nämnden inte kan fastslå att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Övrig reklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.