Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PEC Sweden AB

Uttalande 2019-08-16

Dnr 19-222

Anmälare:

En konsument

Motpart:

PEC Sweden AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att PEC Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon eftersom undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att det inte går att fastslå att PEC Sweden AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd ett flertal gånger av företaget i marknadsföringssyfte trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att han till företaget, tidigare begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 4 juli 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon vid tiden för samtalet.

Företagets uppgifter

PEC Sweden AB har fått detta telefonnummer av Folkspel. I detta fall så förekommer det ett etablerat kundförhållande sedan tidigare. I företagets register finns endast en kontakt till aktuellt telefonnummer vilket genomfördes den 4 juli 2019. Därefter togs posten bort. Det finns inget tidigare kontaktförsök från företagets sida.

DM-nämndens bedömning

NIX-Telefon

19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads-föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund-förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

PEC Sweden AB har inkommit med information som stödjer att ett undantag till NIX-Telefon förelegat varför DM-nämnden finner att företaget inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför PEC Sweden AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Parternas uppgifter är i aktuellt ärende motridiga och det går inte att ge endera parts uppgifter företräde. DM-nämnden finner därför att företaget inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.