Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telinet Energi AB

Uttalande 2019-08-22

Dnr 19-225

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telinet Energi AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Telinet Energi AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon eftersom företaget får anses ha gjort vad de kunnat för att tillse att detta inte sker. DM-nämnden finner dock att Telinet Energi AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Telinet Energi AB i marknadsföringssyfte trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företaget kontaktat honom trots att han till företaget, tidigare begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 1 juli 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon vid tiden för samtalet.

Företagets uppgifter

Telinet Energi AB tycker att det är olyckligt att detta, som man inte varit med om tidigare, inträffat. Företaget har ett rutinarbete där telefonnummer som är spärrade i NIX-registret alltid ska filtrerarnas bort när företaget göra sina adressurval. I detta enskilda fall har det tyvärr skett ett mänskligt misstag varför telefonnummer i spärregistret NIX-telefon slank med. När detta snabbt upptäcktes åtgärdades misstaget direkt. Man har på företaget genom åren varit noggranna med att använda och man kommer att fortsätta använda ett arbetssätt som filtrerar bort NIXade telefonnummer.

Företaget beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning

NIX-Telefon

19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads-föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund-förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Telinet Energi AB har inte motsatt sig att man ringt anmälaren. Däremot har företaget menat på att detta dels utgjort en engångsföreteelse och dels att företaget omgående åtgärdat aktuellt fel när man upptäckte det. Baserat på anmälarens uppgifter och företagets inkomna underlag finner DM-nämnden att ett fel visserligen skett. Däremot, sett till företagets agerande i dess helhet vid upptäckten av aktuellt fel och då det rört sig om en engångsföreteelse som skett pga. den mänskliga faktorn, finner DM-nämnden att företaget inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Telinet Energi AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Då företaget inte bemött aktuell punkt går DM-nämnden på anmälarens uppgifter varför DM-nämnden finner att företaget agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.