Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viafone Sweden AB

Uttalande 2019-08-22

Dnr 19-226

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viafone Sweden AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Viafone Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon eftersom undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att det inte går att fastslå att Viafone Sweden AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av företaget i marknadsföringssyfte trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att han till företaget, tidigare begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 23 juli 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon vid tiden för samtalet.

Företagets uppgifter

Den 23 juli fick företaget information från dess uppdragsgivare Tre om att spärra anmälarens telefonnummer. Direkt när denna information inkom till företaget så spärrade företaget anmälarens telefonnummer enligt rutin. Från vad företaget kan se i sitt system har man dessförinnan endast kontaktat anmälaren den 18 juli 2019 eftersom det funnits ett etablerat kundförhållande mellan anmälaren och företagets uppdragsgivare Tre. Därefter finns inget samtal registrerat om att man skulle ha varit i kontakt med konsumenten.

Adresslistan kommer från företagets uppdragsgivare Tre och man har utgått från att dessa listor blivit matchade mot NIX-registret dessförinnan enligt normala rutiner.

DM-nämndens bedömning

NIX-Telefon

19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viafone Sweden AB har inkommit med underlag som stödjer att ett undantag till NIX-Telefon förelegat varför DM-nämnden finner att företaget inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Viafone Sweden AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Parternas uppgifter är i aktuellt ärende motridiga och det går inte att ge endera parts uppgifter företräde. DM-nämnden finner därför att företaget inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.