Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Diamax Business Group

Uttalande 2019-09-04

Dnr 19-228

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Diamax Business Group

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Diamax Business Group brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars telefonnummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och då inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt.
DM-nämnden finner vidare att Diamax Business Group brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas.
DM-nämnden finner slutligen att Diamax Business Group brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Diamax Business Group trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren hade en prenumeration för 3-4 år sen på tidningen Illustrerad Vetenskap. Anmälaren har dock avsagt denna prenumeration samt meddelat företaget per mail att han inte önskar bli kontaktad. Trots detta har företaget återkontaktat anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 1 juli 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret.

Företagets uppgifter

Viamax Business Group har inte inkommit med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viamax Business Group har inte inkommit med ett yttrande i aktuellt ärende varför DM-nämnden lägger anmälarens uppgifter till grund för uttalandet. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon inte är tillämpligt och att telefonsamtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra telefonsamtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Diamax Business Group att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Diamax Business Group har inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. Eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden anser därmed att Diamax Business Group i denna del av telefonsamtalet brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Diamax Business Group har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist

2019 Avgjorda ärenden Fällda Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies