Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

ViPo Säkerhetstjänster AB

Uttalande 2019-08-31

Dnr 19-229

Anmälare:

En konsument

Motpart:

ViPo Säkerhetstjänster AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon, samt s.k. tysta samtal

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna var tillämpligt.
DM-nämnden finner att det tysta samtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom ViPo Säkerhetstjänster AB inte får anses ha gjort tillräckligt för att se till att ytterligare sådana telefonsamtal inte rings

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ViPo Säkerhetstjänster AB i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom telefonsamtalet inte har kopplats till en agent när han svarat. Telefonsamtalet ringdes den 30 juli 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 18 april 2019.

Företagets uppgifter

ViPo Säkerhetstjänster AB medger att man låtit ringa upp anmälaren den 30 juli 2019. Upphovet till incidenten anmälaren fick erfara var konsekvensen av en påträffad bristfällig listtvätt gentemot NIX-Telefons registrerade medlemmar. Företaget tar givetvis fullt ansvar för incidenten och man har nu vidtagit lämpliga åtgärder mot leverantören.

Företaget har i efterlevandet av sin företagsfilosofi implementerat diverse moment i den dagliga verksamheten för att, i största möjliga mån, säkerställa att konsumentskydd, samt företagets högt ställda ambitioner, efterlevs och upprätthålls. Ett av de tillämpade momenten är att all kontaktinformation kontrolleras innan kontaktförsök sker gentemot diverse hemsidor som publicerar offentliga uppgifter.

Avseende förekomsten av ett s.k. tyst samtal styrks även detta av företagets interna utredning. Omständigheterna till anmälarens upplevda incident har berott på att kontrollen av kontaktinformationen utfördes parallellt med kontaktförsöket. När agenten ifråga vid kontrollen upptäckte att anmälaren inte bedrev näringsverksamhet avslutades uppringningen omedelbart. Företagets agents förhoppning var att resultatet av uppringningen, samt frångåendet av gällande rutiner inte skulle uppmärksammas.

ViPo Säkerhetstjänster AB:s företagsledning har tydligt markerat, för både agenten ifråga samt resterande arbetsstyrka, att påföljden vid överträdelser av reglerade rutiner kommer att leda till reprimand och i förlängningen, avsked.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

ViPo Säkerhetstjänster AB har inte motsatt sig att telefonsamtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att telefonsamtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

S.k. tysta samtal

Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna Swedma och Föreningen Kontakta har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

ViPo Säkerhetstjänster AB har inte motsatt sig att telefonsamtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter anser DM-nämnden att ViPo Säkerhetstjänster AB handlat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.