Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Effective Communications DNR AB

Uttalande 2019-08-25

Dnr 19-232

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Effective Communications DNR AB

Frågeställning:

Otillbörlig marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Effective Communications DNR AB agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed då marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av en agent från företaget Effective Communications DNR AB. Företagets agent sa att anmälaren skulle få en rabatt på sitt nuvarande abonnemang på grund av hans avtal mellan Boxer och Tele2. Det visade sig dock att företagets agent inte hade något med Boxer att göra. Istället försökte han sälja in ett abonnemang från Com Hem genom att få anmälaren att tacka ja till denna ”rabatt.” Anmälaren mottog aktuellt telefonsamtal den 1 juli 2019.

Företagets uppgifter

Företaget bekräftar att anmälaren ifråga blivit kontaktad av Effective Communications DNR AB och att ett telefonsamtal ägt rum under cirka sju minuter. Det är däremot omöjligt att ta reda på vad som sagt i telefonsamtalet då detta har raderats.

Företaget har strikta regler kring retorik som får och inte får användas, dels internt uppsatta dels från Com Hems sida. Företaget kan inte garantera att denna typ av retorik inte använts, det är dock ovanligt eftersom företaget hela tiden kvalitetssäkrar sina telefonsamtal. Skulle något liknande ske finns rutiner för hur det ska hanteras och för hur företaget motverkar fortsatt problematik.

Företaget ser allvarligt på det inträffade och det är något som kommer att tas upp med ansvariga för projektet samt de personer som representerar projektet ”Bakom telefonen.” Vidare håller företaget även ett möte när händelser som dessa uppdagas för att alla berörda parter ska vara informerade kring eventuell problematik.

DM-nämndens bedömning

Otillbörlig marknadsföring

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

I aktuellt fall finner DM-nämnden att större vikt kan läggas vid anmälarens beskrivning av aktuell incident samt dennes upplevelse av densamma. DM-nämnden finner därför att företagets agent i aktuellt fall agerat på ett vilseledande sätt varför Effective Communications DNR AB har agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.