Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Ringson AB

Uttalande 2019-09-04

Dnr 19-234

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Ringson AB

Frågeställning:

Obeställd vara.
Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Ringson AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom en obeställd vara förekommit.
DM-nämnden finner vidare att Ringson AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till DM-nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hans mamma blivit uppringd av Ringson AB avseende försäljning av telefonabonnemang. Anmälarens mamma vill inte ha något dylikt och har inte heller godkänt något sådant. Efter aktuellt telefonsamtal som genomfördes den 8 juli 2019 har anmälarens mammas telefonnummer omkopplats och hon har även fått ett paket att hämta ut på en telefon. Anmälarens mamma har inte hämtat ut aktuellt paket då hon inte gjort någon beställning.

Företagets uppgifter

Ringson AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning

Obeställda varor

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna. Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

Ringson AB har inte inkommit med ett yttrande i aktuellt ärende. DM-nämnden går därför på anmälarens uppgifter och lägger dessa till grund för uttalandet. DM-nämnden finner mot bakgrund av de uppgifter som framlagts i ärendet att företaget har agerat i strid mot god sed på denna punkt då en obeställd vara förekommit.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Ringson AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies