Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Maxcare

Uttalande 2019-09-04

Dnr 19-236

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Maxcare

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
Underlåtenhet att inkomma med yttrande

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Maxcare brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och då inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt.
DM-nämnden finner slutligen att Maxcare brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Maxcare som ville erbjuda henne en ”gratis tandvårdsbox” utan abonnemang. Aktuellt telefonsamtal inleddes med att företagets agent ställde fyra frågor om anmälarens tandbortsvanor. Anmälaren tackade nej och sade att hon först ville läsa på om företaget varpå företagets agent snabbt avslutade telefonsamtalet. Aktuellt telefonsamtal ringdes den 5 juli 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var infört i spärregistret.

Företagets uppgifter

Maxcare har inte inkommit med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Maxcare har inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden lägger anmälarens uppgifter till grund för uttalandet. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon inte är tillämpligt och att telefonsamtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Maxcare har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies