Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

The Body Shop

Uttalande 2019-11-18

Dnr 19-257

Anmälare:

En konsument

Motpart:

The Body Shop

Frågeställning:

Laglig grund för behandling av personuppgifter. Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som återkallat sitt samtycke

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan bifall

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit 13 sms i marknadsföringssyfte under mindre än en timmes tid från The Body Shop (företaget) samt att hon försökt avregistrera sig från utskicken genom att följa sms:ens anvisningar via s.k. STOP-länk utan framgång. Anmälaren har då via företagets hemsida ändrat inställningarna till att inte innefatta sms-reklam men sms:en men har efter sådan avregistrering fortsatt mottagit SMS i marknadsföringssyfte. De anmälda SMS:en mottogs den 23 augusti 2019.

Företagets uppgifter

The Body Shop har uppgett att anmälaren vid tillfället då SMS-kampanjen programmerades och schemalades den 22 augusti 2019 samt vid tidpunkten för det första SMS-utskicket den 23 augusti 2019 hade samtyckt till att motta SMS-marknadsföring från företaget. Företaget har uppgett att pga. ett tekniskt fel under kampanjens första minuter den 23 augusti så ”loopade” sig SMS-kampanjen vilket fick SMS:en att skickas iväg flera gånger.

Företaget har bekräftat att anmälaren försökte avregistrera sig via STOP-länken i de skickade SMS:en, samt att anmälaren därefter avregistrerade sig från marknadsföring via SMS på företagets hemsida men hävdar att sådan avregistrering gäller från och med nästa kampanj och att sådan avregistrering för en pågående kampanj inte är tekniskt möjlig.

Företaget har slutligen uppgett att när företaget upptäckte det tekniska felet så skickades ett meddelande till konsumenter som mottagit reklamen med en förklaring till och en ursäkt för de upprepade meddelandena.

DM-nämndens bedömning

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Enligt 19 § marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket.

Av underlaget framgår att anmälaren ursprungligen lämnat samtycke till att motta SMS-reklam. Efter att ha mottagit flera SMS i rad från företaget har anmälaren försökt avregistrera sig via en länk i SMS:meddelandet. Det framgår även att anmälaren efter detta har avregistrerat sig från marknadsföring via SMS via företagets hemsida. Anmälaren har anmält att hon efter avregistreringarna fortsatt mottagit SMS i marknadsföringssyfte från företaget.

Motparten har vitsordat anmälarens uppgifter men invänt att det är ett resultat av ett tekniskt fel som företaget inte kunnat råda över.

DM-nämnden konstaterar inledningsvis att företaget haft rätt att skicka SMS-reklam till anmälaren då det funnits ett samtycke för kommunikationskanalen ifråga. Därmed har företaget även haft rätt att behandla personuppgiften (telefonnumret) enligt GDPR.

Följden av att anmälaren återkallar sitt samtycke (oavsett om det sker genom ”stopp-länken” eller på sätt som skett via hemsidan) är att företaget inte längre får använda SMS-kanalen för reklam. Därmed får företaget inte heller behandla personuppgiften för detta ändamål.

Beträffande företagets invändning att återkallandet gäller först till nästa kampanj så anser DM-nämnden att den inte är giltig. GDPR tillförsäkrar den enskilde ett betydande mått av skydd beträffande dennes personuppgifter och motsvarande gör sig gällande även såvitt avser kommunikationskanaler. En generell respit fram t.om. nästa kampanj är inte förenlig med GDPR och dess syfte och ändamål. Ett krav som innebär ett omedelbart förbud mot vidare behandling eller kommunikation är i praktiken omöjligt att efterleva.

Som huvudregel måste den som behandlar personuppgifterna snarast möjligt söka efterkomma invändningen. En tid om upp till 7 dagar kan accepteras förutsatt att den personuppgiftsansvarige kan motivera detta. Motsvarande gäller då för SMS eller e-post.

Avseende invändningen att det rört sig om ett tekniskt fel så ger underlaget inte anledning att ifrågasätta uppgifter. DM-nämnden anser därför att The Body Shop, Stockholm visat giltig ursäkt till det inträffade och anmälan lämnas av den anledningen utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av ledamöterna Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.