Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Renavillor

Uttalande 2020-01-24

Dnr 19-300

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Renavillor

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Vilseledande marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

Renavillor har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det. Renavillor har brutit mot 8 och 10 §§ marknadsföringslagen eftersom företaget har utformat sin marknadsföring på ett otillbörligt och vilseledande sätt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Renavillor i marknadsföringssyfte, trots att han motsatt sig sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att Renavillor uppgav att de vid tiden för samtalet rengjorde imkanalen för boende på den gata där konsumenten bor samt frågade när konsumenten kunde vara hemma för ett sådant besök. Samtalet ringdes den 10 oktober 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 8 juni 2014.

Företagets uppgifter

Renavillor har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Renavillor har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen att Renavillorbrutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i spärregistret.

Vilseledande marknadsföring

Enligt 10 § marknadsföringslagen får en näringsidkare inte använda sig av framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens näringsverksamhet. Enligt 8 § marknadsföringslagen är marknadsföring otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att det är av största vikt att marknadsföringen är utformad på ett sätt som inte vilseleder mottagaren för att upprätthålla allmänhetens förtroende för marknadsföringsbranschen.

Av underlaget framgår att Renavillor ringt en konsument och uppgett att Renavillor rengör imkanalen för boende på konsumentens gata samt att Renavillor frågat när konsumenten är hemma för ett sådant besök. Renavillor har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen att Renavillorbrutit mot 8 & 10 § § marknadsföringslagen eftersom Renavillor har antytt på ett vilseledande sätt att rengöringen är schemalagd eller att den bort utföras av Renavillor.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Övrig reklam Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.