Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

FXGM, Cypern

Uttalande 2020-06-10

Dnr 20-076

Anmälare:

En konsument

Motpart:

FXGM, Cypern

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

FXGM har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta direktmarknadsföring till en konsument som var införd i NIX-Telefon, och som således tydligt motsatt sig sådan kontakt. Anmälan lämnas delvis utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av FXGM (företaget) den 31 mars 2020 trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon samt att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne. Anmälaren har även uppgett att uppringaren under samtalet den 31 mars sagt att han skulle börja ringa henne varje dag samt att han sedan ringde tre gånger i följd efter samtalet.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att de ringt konsumenten den 31 mars och att företaget efter den 31 mars inte har kontaktat konsumenten mer.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Underlaget visar att företaget har ringt konsumenten den 31 mars 2020. Företaget har inte uppgett att ett undantag från 21 § marknadsföringslagen förelegat. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta direktmarknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direktmarknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter. Konsumenten har uppgett att hon begärt avregistrering från viss direktmarknadsföring och att hon trots sin begäran fortsatt har blivit kontaktad. En sådan begäran ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för detta ändamål (direktmarknadsföring). Företaget har uppgett att konsumenten inte har kontaktats efter den 31 mars 2020, efter att hon invänt mot direktmarknadsföring från företaget.

I denna fråga finner inte DM-nämnden anledning att tillmäta endera parten mer tilltro än den andra. Denna del av anmälan lämnas därför utan åtgärd, då det inte är visat att företaget kontaktat konsumenten efter konsumentens invändning.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.