Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat

Uttalande 2020-06-18

Dnr 20-082

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viasat

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument i direktmarknadsföringssyfte som var införd i NIX-Telefon. Viasat har brutit mot artikel 21.3 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom konsuments personuppgifter har behandlats i direktmarknadsföringsändamål trots konsuments invändning mot detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Viasat (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- Telefon. Anmälaren har även uppgett att han via telefon och e-post har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. DM-nämnden gör en bedömning baserad på ankommet underlag. Av underlaget framgår företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att kontakta en konsument som tydligt motsatt sig det.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. DM-nämnden låter ankommet underlag ligga till grund för bedömningen. DM-nämnden finner att Viasat har behandlat personuppgifter i strid med artikel 2.31 GDPR eftersom behandling i direktmarknadsföringsändamål har skett efter konsuments invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

Sofia Björkbacka, Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies