Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

365Lotto

Uttalande 2020-08-03

Dnr 20-115

Anmälare:

En konsument

Motpart:

365Lotto

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas delvis utan bifall. 365Lotto har behandlat personuppgifter i strid med artikel 21.3 i EU:s förordning om personuppgifter då behandling skett för direktmarknadsföringsändamål trots konsuments invändning mot detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hennes pappa blivit uppringd av 365Lotto (företaget) den 4 maj 2020 trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Hon har även uppgett att företaget ska avregistrera hans telefonnummer men att företaget trots detta har kontaktat honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det initialt föreligger ett kundförhållande mellan företaget och konsumenten. Företaget har vidare bekräftat att konsumenten begärt avregistrering den 13 november 2019 men att han inte blivit avregistrerad till följd av bristande rutiner. Företaget har numer en ny rutin för avregistrering så att konsumenter blir permanent spärrade från reklam. Företaget har medgett att de i detta ärende brustit i sina rutiner men att konsumenten inte kommer bli uppringd igen.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det förelegat ett kundförhållande mellan företaget och konsumenten. Undantaget i NIX-Telefon är därför tillämpligt och anmälan lämnas utan åtgärd i denna fråga.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direktmarknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten begärt avregistrering från viss direktmarknadsföring men att hans begäran inte registrerats hos företaget på grund av bristande rutiner. En sådan begäran ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas i direktmarknadsföringsändamål.

DM-nämnden gör bedömningen att företaget har behandlat konsumentens personuppgifter i strid med artikel 21.3 GDPR eftersom behandling för sådant ändamål skett trots konsumentens invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.