Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Carspect AB

Uttalande 2020-12-07

Dnr 20-167 samt 20-192 omprövning

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Carspect AB

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsumenter som tydligt motsatt sig det. Utdelning av adresserad reklam till konsument utan att ange adresskälla

NIX-nämndens beslut:

Respektive anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad direktmarknadsföring trots att dessa konsumenter har invänt mot detta. I ett ärende har mottagaren angett att utskicket saknar angivande av adresskälla (dnr 20–192).

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de saknat kännedom om anmälan i ärende med dnr 20–167 varför de ej har yttrat sig tidigare. Anledningen till att konsumenten har mottagit adresserad direktmarknadsföring beror på att det under sommaren skickats adresserad direktmarknadsföring gällande fordonsbesiktning till ett antal konsumenter som är med i NIX spärregister. Adressuppgifterna är köpta från Transportstyrelsen som har haft problem med sina register som gjort att spärrarna för de adressuppgifter som är införda i NIX adresserat fallit bort. Detta omfattar även ärende med dnr 20–192. Dessutom bestrids påståendet att utskicket saknar adresskälla. På sida 2 i höger hörn på samtliga utskick framgår tydligt att adressinformationen hämtats från Transportstyrelsen.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att anmälarna mottagit adresserad direktmarknadsföring trots att de är införda i NIX spärregister. Detta har dock skett i tron om att den data som företaget köper av underleverantören Transportstyrelsen varit fri från adresser införda i NIX adresserat. Med anledning av det tekniska fel som föranlett detta kan Carspect AB ej läggas till last för att detta inte kommit till företagets kännedom förrän efter att adressuppgifterna kommit i bruk. Respektive ärende lämnas i denna del utan åtgärd.

Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla

Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens uppgifter får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte får lämnas ut till direktmarknadsföringsändamål igen. Att inte ange adresskälla kan anses strida mot god sed vid marknadsföring i enlighet med 5 § marknadsföringslagen. Det är även ett krav enligt art 14 i GDPR.

Av underlaget framgår att Carspect AB har angett adresskälla i ärende med dnr 20-192. Även om storleken på texten är i minsta laget är den placerad i anslutning till sändarangivelsen och ärendet lämnas även i denna del utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies