Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Burda Nordic AS

Uttalande 2020-08-16

Dnr 20-170

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Burda Nordic AS

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Laglig grund för behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Burda Nordic AS har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det. Burda Nordic AS har agerat i strid med EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) eftersom behandling av personuppgifter skett efter konsuments invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Burda Nordic AS (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att hon vid tre tidigare tillfällen har bett företaget att inte kontakta henne samt att hon fått bekräftat att hennes uppgifter ska raderas. Hon har blivit uppringd den 16 juni 2020 av företaget.

Företagets uppgifter

Företaget uppger att de varit i kontakt med anmälaren den 16 juni för att beklaga och förklara varför de kontaktat henne trots hennes tidigare invändning mot kontakt. Företaget har kontaktat anmälaren till följd av ett mänskligt misstag men har uppgett att de nu sett över sina rutiner för att leva upp till gällande reglering.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att företaget har kontaktat anmälaren per telefon trots att hon tydligt motsatt sig detta genom att låta införa sig i NIX-Telefon. Hon har även kontaktat företaget om motsatt sig kontakt från företaget i övrigt.

Burda Nordic AS har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i NIX-telefon samt hade bett företaget inte kontakta henne.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p. 3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten begärt avregistrering från viss direktmarknadsföring. En sådan begäran ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för detta ändamål (direktmarknadsföring). DM-nämnden gör bedömningen att Burda Nordic AS behandlat personuppgifter i strid med GDPR eftersom behandlingen för direktmarknadsföringsändamål skett efter anmälarens invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.