Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat AB

Uttalande 2020-10-01

Dnr 20-175

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viasat AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Viasat AB har brutit mot GDPR genom att behandla personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål utan att ha haft laglig grund för detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Viasat AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han begärt avregistrering från direktmarknadsföring från Viasat AB och trots detta blivit kontaktad i sådant ändamål.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att konsumenten tidigare har varit kund hos Viasat AB och därav kontaktats. Från företagets samtalslogg framgår att kunden kontaktats per telefon vid tre tillfällen. Vid första samtalet 2020-06-15 har kunden ej svarat. Vid andra samtalstillfället 2020-06-16 har säljaren satt kunden på återuppringning trots att kunden begärt att inte bli kontaktad. Vid tredje samtalstillfället 2020-07-30 har en annan säljare blockerat telefonnumret och kunden i företagets interna spärregister. Företaget uppger att säljaren vid andra samtalstillfället borde ha blockerat kunden, vilket gjordes först vid tredje samtalstillfället.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att Viasat AB har tidigare varit i ett kundförhållande med anmälaren och kan därför inte anses ha brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i NIX-telefon.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten begärt avregistrering från direktmarknadsföring. En sådan begäran ska enligt NIX-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för detta ändamål (direktmarknadsföring). NIX-nämnden gör därför bedömningen att Viasat AB behandlat personuppgifter i strid med GDPR eftersom behandlingen skett i direktmarknadsföringssyfte trots konsuments invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.