Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Carspect AB

Uttalande 2020-10-29

Dnr 20-189, 20-190, 20-191 samt 20-192

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Carspect AB

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsumenter som tydligt motsatt sig det. Utdelning av adresserad reklam till konsument utan att ange adresskälla

NIX-nämndens beslut:

Motpart har agerat i strid med god sed genom att inte ange adresskälla vid direktmarknadsföring enligt 5 § marknadsföringslagen

Anmälaras uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad direktmarknadsföring från Carspect AB (företaget) trots att dessa är införda i spärregistret NIX adresserat. I ärende dnr 20-192 saknade den adresserade marknadsföringen adresskälla.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det under sommaren skickats adresserad direktmarknadsföring gällande fordonsbesiktning till ett antal konsumenter som är med i NIX spärregister. Anledningen är att företaget köper sina adressuppgifter från Transportstyrelsen som har haft problem med sina register som gjort att spärrarna för de adressuppgifter som är införda i NIX spärregister fallit bort.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Av underlaget framgår att det är ostridigt att Carspect AB har skickat adresserad direktmarknadsföring till anmälarna i strid med 21 § marknadsföringslagen. Detta har dock skett i tron om att den data som företaget köper av underleverantören Transportstyrelsen varit fri från adresser införda i NIX adresserat. Med anledning av det tekniska fel som föranlett detta kan Carspect AB ej läggas till last för att detta inte kommit till företagets kännedom förrän efter att adressuppgifterna kommit i bruk.

Ärendet lämnas i denna del utan åtgärd. Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens uppgifter får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte får lämnas ut till direktmarknadsföringsändamål igen. Att inte ange adresskälla kan anses strida mot god sed vid marknadsföring i enlighet med 5 § marknadsföringslagen. Av underlaget framgår att det är ostridigt att det utskick som anmälaren i dnr 20-192 mottagit saknat adresskälla. Carspect AB har således agerat i strid med god sed enligt 5 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies