Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Aller media

Uttalande 2020-09-03

Dnr 20-195

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Aller media

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon den 7 juli 2020 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Aller media (företaget) trots att hon är införd i spärregistret, NIX adresserat. Anmälaren har dessutom bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de har rutiner och systemstöd för enkel hantering av kunder som vill bli spärrade för utskick samt att de följer riktlinjer kring behandlingen av personuppgifter. Företaget har uppgett att de alltid spärrar kunder som önskar att inte motta utskick. I företagets system anges att anmälaren tidigare varit prenumerant av Aller medias tidning med sista numret i den avtalade prenumerationsperioden som skickades 8 juli 2019. Företaget kan se att anmälaren har spärrats den 12 juni 2019 gällande förnyelseerbjudanden, vilket kan ha varit ett missförstånd då anmälarens avsikt och önskan var att stoppa alla utskick från företaget. Den 7 juli 2020 har företaget spärrat anmälaren för alla typer av framtida utskick.

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Av underlaget framgår att kontakten skett inom 12 månader efter avslutat kundförhållande vilket medges enligt undantagen i NIX adresserat.

Anmälaren har dock dessutom uppgett att denne kontaktat företaget ifråga något som också vitsordats. Däremot är parterna oense om innebörden i kontakten från anmälaren.

I förevarande fall är inte visat annat än att anmälaren avböjt en viss typ av erbjudanden. Det anmälda utskicket är av annat slag och anmälan lämnas därför utan bifall.

Nämnden noterar avslutningsvis att Aller media numera spärrat anmälaren från alla slags reklamutskick och utgår från att det efterföljs.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.