Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access

Uttalande 2020-10-30

Dnr 20-196, 20-197, 20-198, 20-199, 20-200, 20-201, 20-202, 20-203, 20-204, 20-205, 20-206, 20-207, 20-208, 20-209, 20-210, 20-211, 20-212, 20-213

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Hi3G Access

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av Hi3G Access AB (företaget) trots att mottagarna är införda i spärregistret NIX- telefon. En av anmälarna (Dnr 20-212) har även uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att underleverantörerna Effective Communication och iSales bedriver marknadsföring på uppdrag av företaget gentemot konsumenter. Mellan parterna finns avtal som föreskriver att underleverantörerna ska agera i enlighet med tillämplig lag, branschstandard- och praxis. Företaget har uppdragit åt sin underleverantör Informationsgruppen i Sverige AB att tillhandahålla Effective Communication och iSales listor med telefonnummer till konsumenter. Dessa anlitar i sin tur Bisnode Sverige AB som har i uppdrag att gallra eventuella telefonnummer införda i NIX-spärregister från dessa listor. I ärendet dnr 20-201 har en telefonförsäljare på eget bevåg sökt upp konsumentens telefonnummer när denne inte kunnat nås på det företagsnummer som funnits på deras ringlista. I ärendet dnr 20-198 har företaget inte kunnat finna något som visar att anmälarens telefonnummer blivit uppringt av någon av underleverantörerna eller att dennes telefonnummer funnits med på aktuella ringlistor. I övriga ärenden (dnr 20-196, 20-197, 20-199, 20-200 och 20-202 till 20-213) har det konstaterats att det förekommit ett tekniskt fel hos Bisnode som lett till att vissa telefonnummer inte blivit NIX-markerade på tillhandahållna listor. Företaget beklagar det som inträffat samt att konsumenterna blivit kontaktade mot sin vilja.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. I ärende dnr 20-198 förekommer motstridiga uppgifter och NIX-nämnden kan inte tillmäta endera part större tilltro.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att konsumenter blivit uppringda av Hi3G Access AB i ärendena dnr 20-196, 20-197, 20-199 till 20-213 trots att dessa är införda i NIX-spärregister.

NIX-nämnden har dock vid en kontakt med Bisnode Sverige AB bekräftat att ett tekniskt fel har förekommit under den aktuella perioden. Att det förekommit telefonnummer som är införda i NIX-spärregister på de av Bisnode Sverige AB tillhandahållna ringlistor får således anses legat utom Hi3G Access AB kontroll.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist

2020 Avgjorda ärenden Friade Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.