Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat AB

Uttalande 2021-03-20

Dnr 20-220 samt 20-233

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Viasat AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Viasat AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att kontakta en konsument som vid tillfället var införd i spärregistret NIX telefon

Anmälarnas uppgifter

Anmälaren i ärende med dnr 20-220 har uppgett att denna blivit uppringd av Viasat AB (företaget) trots att mottagaren är införd i NIX-spärregister. Anmälaren i ärende med dnr 20-233 har uppgett att denne blivit kontaktad trots invändning mot det.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att en undersökning har gjorts i ärendena men att det tyvärr inte går att få fram historik med anledning av GDPR och den tid som förlöpt sedan händelserna uppgetts ha inträffat. Företaget har endast tillgång till uppgifter i samtalsloggar från sina anlitade telemarketing-företag i tre månader, vilka därefter raderas med hänsyn till GDPR. Uppgifterna i anmälan kan således varken bekräftas eller dementeras. Anmälarnas telefonnummer har spärrats och kommer ej att motta fler samtal från företaget.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälarnas uppgifter inte kan bemötas av företaget med anledning av att uppgifter från den aktuella perioden raderats med beaktande av GDPR då motparten menar denne endast kan spara uppgifterna i upp till tre månader.

Skälig tid att spara personuppgifter i samband med telefonförsäljning

Behandling av personuppgifter förutsätter, enligt GDPR, bl.a. att det finns ett legitimt ändamål samt en reell nytta av uppgifterna i fråga. Inom ramen för ändamålet telefonförsäljning inkluderas, enligt NIX-nämnden, även att spara uppgifterna en tid efter utfört samtal i syfte att möjliggöra uppföljning. Motparten har heller inte invänt mot det utan menar (endast) att tidsrymden uppgår till tre månader.

GDPR ställer inget preciserat tidskrav avseende när raderingsskyldighet inträder utan den uppkommer istället när någon reell nytta av uppgifterna inte längre föreligger. Nuvarande ärende utgör enligt NIX-nämnden ett exempel på att det finns ett reellt behov av att spara uppgifterna en längre tid än tre månader eftersom det i realiteten annars inte går att utreda vad som hänt. Det handlar således såväl om den enskildes intresse av att kunna ta tillvara sina rättigheter samt företagets intresse av att kunna se vad som faktiskt har skett. Det är också viktigt att det finns en reell möjlighet för självreglering som t.ex. NIX-nämnden eller myndighet att kunna utreda klagomål från enskilda konsumenter. Det sistnämnda ligger även i individens intresse och är en del av ett effektivt konsumentskydd.

Varken ändamål eller ordalydelse i GDPR motsäger i förevarande fall därför att uppgifterna sparas en längre period än tre månader för det aktuella ändamålet. NIX-nämnden anser att en rimlig avvägning mellan intressen såsom personlig integritet, möjligheten för den enskilde att ta tillvara sin rättighet respektive vikten av att kunna upprätthålla ett korrekt och ansvarsfullt agerande på marknaden innebär att uppgifterna ska sparas i sex månader.

Då motparten valt att radera det underlag som eventuellt hade kunnat åberopas lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning. Viasat har därmed överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att kontakta en konsument som varit införd i spärregistret NIX Telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson, Caroline Rudbeck, Niklas Briselius och Magnus Sjögren.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.