Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access

Uttalande 2020-10-01

Dnr 20-337

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument trots att hon invänt mot det. Marknadsföring per telefon till konsument som begärt rätten till radering

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att Hi3G Access AB har kontaktat henne per telefon trots att hon tydligt motsatt sig detta. Anmälaren har även begärt att bli raderad ur Hi3G Access AB:s databas.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att när en konsument kontaktar Hallon för att spärra sitt telefonnummer mot direktmarknadsföring, förmedlar Hallon kundens beslut till Hallons utvalda samarbetspartners. Dessa samarbetspartners spärrar i sin tur numret mot framtida uttag till ringlistor. Efter kontakt med dessa partners har företaget inte funnit något som visar på att konsumenten blivit kontaktad av Hallon. Företaget har vidare uppgett att det förekommer att andra återförsäljare som inte är knutna till Hallon ringer och säljer Hallon utan företagets vetskap. Företaget har ingen koppling eller kontakt med dessa aktörer och har därför heller ingen möjlighet att spåra dessas aktivitet.

I och med att anmälaren har uppgett i sin anmälan att hon ej önskar bli kontaktad av Hallon har företaget spärrat hennes telefonnummer hos Hallons samtliga samarbetspartners.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig detta

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Av anmälan framgår att konsumenten tydligt motsatt sig telefonförsäljning genom att tidigare ha kontaktat Hi3G Access AB och bett om att inte ta emot mer reklam.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att Hi3G Access AB saknar kännedom om att konsumenten blivit kontaktad av Hallon. I och med de motstridiga uppgifter som NIX-nämnden har fått del av lämnas anmälan utan åtgärd i denna del.

Rätten till radering

Av underlaget framgår att konsumenten begärt att få sina personuppgifter raderade av Hi3G Access AB. Rätten till radering av personuppgifter framgår enligt artikel 17 och 21 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR). Enligt bestämmelserna ska en konsuments personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål enligt något av de situationer som listas under artikel 17. 1.a) -f) aktualiseras. Sådana situationer är bland annat att konsumenten invänder mot behandling av dennes personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål enligt artikel 21.1 och det saknas berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre, att konsumenten invänder mot sådan behandling enligt artikel 21.2 eller att konsumenten återkallar sitt samtycke till behandling av personuppgifterna enligt artikel 6.1 a).

NIX-nämnden anser att då en konsument begär radering enligt artikel 17 så ska det tolkas som att denne konsument invänder mot behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter huruvida anmälaren blivit kontaktad av Hi3G Access AB eller annan fristående aktör och därmed lämnas anmälan utan åtgärd även i denna del.

NIX-nämnden förutsätter att anmälaren införts i Hi3G Access AB:s interna spärregister enligt uppgift samt att dennes personuppgifter inte behandlas i något annat avseende.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies