Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2020-11-10

Dnr 20-349, 20-350, 20-351, 20-352, 20-353, 20-354, 20-355, 20-356, 20-357, 20-358, 20-359, 20-360, 20-361, 20-362, 20-363, 20-364, 20-365 samt 20-366

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av Hi3G Access AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att underleverantörerna Effective Communication DNR AB och iSales AB har i uppdrag att marknadsföra och sälja företagets abonnemang gentemot konsumenter. Det anges i avtal mellan företaget och underleverantörerna att dessa ska utföra alla uppdrag i enlighet med tillämplig lag, branschstandard- och praxis. Informationsgruppen i Sverige AB har i uppdrag att till företagets underleverantörer tillhandahålla listor med telefonnummer till konsumenter. Dessa ringlistor tillhandahålls i sin tur av Bisnode som har i uppgift att gallra telefonnummer som är införda i NIX-telefon. Majoriteten av anmälningarna beror på ett konstaterat tekniskt fel hos Bisnode som inneburit att telefonnummer införda i NIX-telefon ej rensats på de aktuella ringlistorna. Vad gäller anmälan med dnr 20-356 kan företaget se att konsumenten lämnat sitt medgivande i samband med sitt deltagande i en tävling/undersökning online (webblead/surveylead) att bli uppringd i marknadsföringssyfte. Gällande 20-361 kan företaget se att telefonnumret är registrerat på en enskild firma och har blivit uppringd i syfte att sälja företagsabonnemang samt att företaget inte fått någon annan indikation på att anmälaren i fråga har motsatt sig direktmarknadsföring. Företaget beklagar de fel som uppstått, samt att konsumenterna blivit kontaktade mot sin vilja.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att Hi3G Access AB ringt till flera konsumenter (dnr 20-349 till 20-355, 20-357 till 20-360, 20-362 till 20-366) trots att mottagarnas telefonnummer är införda i NIX-telefon. NIX-nämnden har dock vid kontakt med Bisnode bekräftat det påtalade tekniska fel som Hi3G Access AB anfört. Hi3G Access AB har, genom att kontrollera numren mot NIX-registret, gjort vad som skäligen kan förväntas och bolaget ska därför inte hållas ansvarigt för de fel som skett. Respektive anmälan lämnas utan åtgärd.

I ärende dnr 20-356 har anmälaren lämnat sitt medgivande till att bli kontaktad i marknadsföringssyfte i samband med sitt deltagande i en tävling/undersökning (webblead/surveylead) online. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

I ärende med dnr 20-361 har Hi3G Access AB ringt anmälaren i egenskap av näringsidkare i syfte att sälja företagsabonnemang då hans telefonnummer är registrerat på en enskild firma. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är respektive ärende avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies