Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2020-12-02

Dnr 20-374, 20-375, 20-376, 20-377, 20-378, 20-379, 20-380, 20-381, 20-382, 20-383 samt 20-384

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Respektive ärende lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av Hi3G Access AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att i samtliga fall då ”Hallon” i försäljningssyfte kontaktar konsumenter utgår ”Hallon” från ringlistor. Innan en ringlista distribueras kontrolleras den dels mot NIX-spärregister och dels mot ”Hallon”s egna spärrlistor. En konsument kan, trots registrering i NIX-registret och trots notering på ”Hallon”s interna spärrlista, ge sitt samtycke till att bli kontaktad. En sådan situation är då ringslistan generats genom så kallade ”webleads” vilket innebär att telefonnummer av marknadsaktörer samlas från tex tävlingar, undersökningar etc. Samtycket inhämtas oftast genom att konsumenten samtycker till de allmänna villkor som gäller för tävlingen eller undersökningen. I ärende med dnr 20-374 har konsumenten lämnat in ett bidrag i en tävling om en weekendresa. I ärende med dnr 20-375 och 20-376 har samma konsument lämnat in ett bidrag i en tävling om en semesterresa. I ärende med dnr 20-377 har konsumenten lämnat in ett bidrag i en tävling om en sommarstuga. I ärende med dnr 20-378 har konsumenten lämnat in ett bidrag i en tävling om ett VISA kort.

Företaget har uppgett att ”Tre” har uppdragit åt sina underleverantörer Effective communication DNR AB och iSales AB att marknadsföra och sälja ”Tre” abonnemang gentemot konsumenter. Underleverantören Informationsgruppen i Sverige AB som i sin tur har i uppdrag att tillhandahålla ringlistor till återförsäljarna ska ta bort konsumenter som motsatt sig direktmarknadsföring samt finns i NIX-spärregister, vilka i sin tur anlitar Bisnode. Ett tekniskt fel har förekommit hos Bisnode som inneburit att vissa nummer inte blivit borttagna trots att de förekommer i NIX-spärregister. Detta berör ärende med dnr 20-379 och 20-383. I ärende med dnr 20-380 till 20-382 och 20-384 har ”Tre” konstaterat att konsumenterna kontaktats på grund av att deras telefonnummer funnits med på en ringlista som av misstag inte jämförts mot NIX-registret av Informationsgruppen i Sverige AB, vilket kan hänföras till den mänskliga faktorn. Företaget ser väldigt allvarligt på det inträffade och har krävt av sin underleverantör att rutiner säkerställs och att den här typen av misstag inte sker igen. Företaget beklagar uppriktigt de fel som uppstått samt att konsumenterna blivit kontaktade mot sin vilja.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att Hi3G Access AB ”Hallon” kontaktat konsumenter i ärende med dnr 20-374 till 20-378 trots att dessa varit införda i NIX-spärregister. Ett undantag till NIX-telefon är när en konsument lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Det framgår att konsumenterna i samband med en så kallad ”weblead”, i det här fallet olika tävlingar, lämnat sina medgivanden att bli kontaktade av ”Hallon”, i samband med godkännandet av de allmänna villkoren. Respektive ärende lämnas därför utan åtgärd.

I ärende med dnr 20-379 och 20-383 har Hi3G Access AB ”Tre” kontaktat konsumenter trots att de varit införda i NIX-spärregister. NIX-nämnden har dock kontaktat Bisnode Sverige AB och bekräftat det av ”Tre” åberopade tekniska felet.

Hi3G Access AB har vidtagit de åtgärder som kan förväntas genom att beställa telefonlistor som ska vara rensade från nummer som är införda i NIX-spärregister. Det tekniska fel som föranlett anmälningarna ligger utanför Hi3G Access AB kontroll och företaget ska därför inte hållas ansvarigt för den olyckliga situation som uppkommit. Ärendena lämnas därför utan åtgärd.

I ärende med dnr 20-380 till 20-382 och 20-384 har konsumenterna kontaktats trots att de varit införda i NIX-spärregister. Det framgår av underlaget att detta skett på grund av att de förekommit på en ringlista som av misstag inte kontrollerats mot NIX-telefon av Informationsgruppen Sverige AB. NIX-nämnden har förståelse för den eventuella irritation som väckts hos mottagarna. Hi3G Access AB har genom att anlita en underleverantör som har i uppdrag att rensa ringlistor från telefonnummer som förekommer i NIX-telefon vidtagit de åtgärder som kan förväntas. Det fel som föranlett anmälningarna har legat utom Hi3G Access AB kontroll och företaget ska därför inte hållas ansvarigt. Respektive ärende lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.