Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

FB Säkerhetstjänster AB

Uttalande 2020-11-17

Dnr 20-387, 20-388 samt 20-389

Anmälare:

En konsument

Motpart:

FB Säkerhetstjänster AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

FB Säkerhetstjänster AB har genom att ringa till en konsument vars telefonnummer är infört i NIX-telefon brutit mot 21 § marknadsföringslagen

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av FB Säkerhetstjänster AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att i ärende med dnr 20-389 har adressdata köpts där anmälarens makes telefonnummer ringts upp varpå personen svarat och hänvisat säljaren till dennes fru och uppgett hennes telefonnummer, vilket är det nummer som angetts i anmälan. Säljaren kan inte kontrollera NIX-telefon i realtid när denne pratar med anmälarens make. I ärende med dnr 20-387 har detta telefonnummer medföljt på den adressdata som köpts av underleverantör, som åtar sig att rensa telefonnummer införda i NIX-telefon. Företaget ställer sig frågande till om anmälaren införts i NIX-telefon under perioden augusti till september 2020. I ärende med dnr 20-388 har anmälaren kontaktats i egenskap av sin företagsverksamhet och har därför inte kontrollerats gentemot NIX-registret. Inga underleverantörer säljer företagsleads och matchar mot NIX-telefon.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att FB Säkerhetstjänster AB i ärende med dnr 20-389 ringt till en konsument varpå denne hänvisat säljaren till sin familjemedlem och angett hennes telefonnummer, vilket är ett telefonnummer som är infört i NIX-telefon. I detta ärende bedömer NIX-nämnden att företaget förväntas kontrollera telefonnummer gentemot NIX-telefon, särskilt när detta angetts utanför köpt adressdata. Ett telefonnummer som införts i NIX-telefon är inte kopplat till ett flertal personer, som exempelvis en familj utan regleras enkom som ett individuellt spärrat nummer. Att detta inte kunnat göras i realtid under pågående samtal hindrar inte att säljaren kontrollerar ett telefonnummer innan denne ringer upp det hänvisade telefonnumret.

I ärende med dnr 20-387 har NIX-nämnden kontrollerat telefonnumret mot NIX-telefon och detta nummer infördes den 7 maj 2020. Att FB Säkerhetstjänster AB ringt till en konsument trots att denne är införd i NIX-telefon får bedömas med bakgrund av att numret följt med på adressdata, som köpts av en underleverantör som har i uppdrag att rensa telefonnummer som förekommer i NIX-spärregister. NIX-nämnden bedömer att det rimligen inte har kommit till FB Säkerhetstjänst AB:s kännedom att så varit fallet.

I ärende med dnr 20-388 har FB Säkerhetstjänster AB uppgett att anmälaren kontaktats i egenskap av näringsidkare, vilket det av parterna framgår motstridiga uppgifter kring varför NIX-nämnden inte kan tillmäta endera parts uppgift någon övervägande tyngd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.