Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2021-02-09

Dnr 20-394, 20-395, 20-396, 20-397, 20-398, 20-399

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Hi3G Access AB har i ärende 20-399 brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa till konsument vars telefonnummer är infört i NIX-spärregister

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av Hi3G Access AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att i anmälan med dnr 20-394 har konsumenten kontaktats i marknadsföringssyfte av företagets systeroperatör Hallon. Hallon använder inom ramen för sin marknadsföringsverksamhet s.k. ”leads” (nummer att ringa på) vilka i sin tur baseras på s.k. ”web-leads”. Dessa web-leads tillhandahålls av externa företag genom att personuppgifter samlas in med den enskildes samtycke i samband med exempelvis tävlingar, undersökningar och dylikt. I aktuellt fall har konsumenten deltagit i en tävling om en resa för två till Island. Företaget har dock i och med konsumentens anmälan valt att ta bort telefonnumret ur sitt register och vidhåller att konsumenten inte ska bli uppringd igen.

I anmälningarna med dnr 20-395 till 20-398 har företaget uppdragit åt sin leverantör iSales AB att marknadsföra och sälja företagets abonnemang gentemot konsumenter. Företaget har uppdragit åt Informationsgruppen i Sverige AB att tillhandahålla återförsäljaren listor med telefonummer till konsumenter som bland annat inte förekommer i NIX-spärregister. Dessa anlitar i sin tur Bisnode Sverige AB som har i uppgift att gallra eventuella NIX-registrerade telefonnummer från listorna. Företaget har kunnat konstatera att anmälarnas telefonnummer trots detta förekommit på den lista som tillhandahållits iSales AB, vilket kan härledas till ett tekniskt inläsningsfel hos Bisnode som inträffade i augusti 2020.

I ärende 20-399 har iSales meddelat den 28 januari att det trots omfattande undersökning av system och samtalshistorik, inte går att fastställa orsaken till att konsumenten har kontaktats. Således har det inte heller gått att fastställa huruvida samtycke har lämnats på förhand av konsumenten.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärende 20-394 framgår att konsumenten har blivit uppringd trots att dennes telefonnummer var vid tillfället infört i NIX-telefon. Hi3G Access AB har uppgett att konsumenten samtyckt till att bli uppringd genom att godkänna de allmänna villkoren vid deltagande i en s.k. web-lead. NIX-nämnden bedömer att det inte finns någon anledning att ifrågasätta de uppgifter som tillhandahållits och lämnar ärendet utan åtgärd.

Av underlaget i ärendena 20-395 till 20-398 framgår det att det är ostridigt att Hi3G Access AB ringt till flera konsumenter trots att deras respektive telefonnummer är införda i NIX-telefon. NIX-nämnden har vid kontakt med Bisnode AB bekräftat det av Hi3G Access AB åberopade felet. Hi3G Access AB får anses ha vidtagit de åtgärder som kan förväntas genom att beställa telefonlistor som ska vara rensade från nummer som är införda i NIX-spärregister. Det tekniska fel som föranlett anmälningarna ligger utanför Hi3G Access AB kontroll och företaget ska därför inte hållas ansvarigt före den olyckliga situation som uppkommit. Respektive ärende lämnas därför utan åtgärd.

Av underlaget i ärende 20-399 har Hi3G Access AB inte kunnat bekräfta eller dementera anmälarens uppgifter. NIX-nämnden anser i förevarande fall att det inte framkommit anledning att ifrågasätta anmälarens uppgifter om vad som skett. Hi3G Access AB har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa till en konsument vars telefonnummer var infört i NIX-spärregister.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.