Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Göta Energi AB

Uttalande 2021-02-04

Dnr 20-405, 20-406 samt 20-407

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Göta Energi AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till flera konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Göta Energi AB har i ärende 20-407 agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i NIX-spärregister

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av Göta Energi AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att bolagets målsättning alltid är att följa de lagar och etiska regler som gäller vid marknadsföring. Ett kontinuerligt arbete sker med dessa frågor för att säkerställa att så sker. Ett internt spärrsystem används för att registrera samtycken som lämnats av konsumenter att motta direktmarknadsföring samt uppgifter om att en konsument har avböjt sådan. Denna information kompletteras även med information från NIX-spärregister. I anmälan med dnr 20-405 har kontaktförsök med konsumenten ifråga gjorts vid sammanlagt sju tillfällen. Vid samtliga tillfällen har företaget haft ett befintligt kundförhållande med konsumenten som ej heller motsatt sig marknadsföring direkt till företaget. I anmälan med dnr 20-406 har konsumenten kontaktats i egenskap av enskild näringsidkare och denne har ej motsatt sig sådan kontakt direkt till företaget. I anmälan med dnr 20-407 har företagets samarbetspartner frångått givna instruktioner och säljaren har ringt upp ett telefonnummer som inte fanns med på den lista med telefonnummer som tillhandahållits av företaget. En utredning visar att detta skett på grund av att samarbetspartnern aktiverat fel adresslista av misstag. Företaget beklagar det som hänt och har vidtagit åtgärder för att så långt som möjligt förhindra att detta upprepas.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att Göta Energi AB har ringt till flera konsumenter trots att deras telefonnummer är införda i NIX-telefon. I ärende 20-405 har Göta Energi AB uppgett att konsumenten kontaktats i egenskap av kund. Det är tillåtet i upp till 12 månader efter att avtalsförpliktelserna fullgjorts när marknadsföringen avser samma typ av varor eller tjänster. I ärende 20-406 har Göta Energi AB uppgett att anmälaren kontaktats i egenskap av näringsidkare. Att anmälarens telefonnummer är infört i NIX-spärregister utgör inte ett hinder mot att denna kan bli kontaktad i egenskap av näringsidkare. Respektive ärende lämnas utan åtgärd.

I ärende 20-407 har Göta Energi AB uppgett att konsumenten kontaktats av en säljare hos anlitad samarbetspartner i strid med angivna instruktioner och tillhandahållen ringlista. NIX-nämnden bedömer att Göta Energi AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Friade Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies