Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

The Body Shop

Uttalande 2021-02-12

Dnr 20-421 samt 20-422

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

The Body Shop

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklam förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

The Body Shop har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till två konsumenter utan deras respektive samtycke. The Body Shop har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då sms-reklam inte försetts med en tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit obeställd reklam via sms trots att de ej har lämnat samtyckte till det. Det framgår även av underlaget att sms:n saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att i anmälan med dnr 20-421 har anmälarens avregistreringsförsök inte bearbetats korrekt av tjänsteleverantören. I samband med utskick av sms-reklam har företaget samarbetat med ytterligare en tjänsteleverantör, och i ett fåtal fall, som ni har granskats, vidarebefordrade inte e-postleverantören enskilda begäranden till tjänsteleverantören för sms-reklam. Detta har granskats omedelbart med juridiska experter och tjänsteleverantörerna, företagets interna processer och det har utförts ändringar så att en och samma leverantör hanterar avregistrering av både sms och erbjudanden. Det ska säkerställa att samma problem inte uppstår igen. Anmälaren har kontaktats gällande detta och en ursäkt har förmedlats.

I anmälan med dnr 20-422 saknas tillräcklig information för att bekräfta vad som kan ha skett. Med anledning av följande skäl kan företaget varken bekräfta eller dementera brott mot GDPR eller 19 § marknadsföringslagen. Utredning visar att det inte finns några registrerade uppgifter av en person med anmälarens namn, dennes e-post eller telefonnummer hos företaget. Företaget kan bekräfta att fyra sms skickats till anmälarens telefonnummer under de senaste 14 månaderna. Det är möjligt att ett tekniskt problem lett till att en begäran om att avsluta prenumerationen inte har bearbetats i det interna systemet. Prenumerationen är nu manuellt avslutad och inga fler sms ska skickas till det i anmälan uppgivna telefonnumret. Kontaktförsök har gjorts till nämnda telefonnummer som är registrerat på ett annat namn än anmälarens för att utreda vidare men utan framgång.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälaren i ärende 20-421 mottagit sms-reklam från The Body Shop trots att denne ej har samtyckt till det. Företaget har inte kommenterat det i sak. NIX-nämnden bedömer att det framgår av underlaget att konsumenten mottagit obeställd sms-reklam trots att denne ej har samtyckt till det, vilket ej har dementerats av Företaget ifråga. The Body Shop har därmed brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

I ärende 20-422 har anmälaren uppgett att denne mottagit obeställd sms-reklam från The Body Shop trots att denne ej har samtyckt till det. Företaget har uppgett att anmälarens namn inte stämmer överens med det namn som är registrerat på det i anmälan angivna telefonnumret. Det har efter en utredning inte varit möjligt att kontrollera detta med anmälaren och Företaget uppger sig varken kunna bekräfta eller dementera uppgifterna.

Det framgår av underlaget att det anmälda telefonnumret mottagit obeställd sms-reklam trots att anmälaren ej har samtyckt till det, vilket Företaget har bekräftat gällande fyra fall. Med anledning av detta bedömer NIX-nämnden att The Body Shop brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument som ej har samtyckt till det.

Krav på en tillfredställande avregistreringsfunktion vid sms-reklam

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

I ärende 20-421 har anmälaren uppgett att hon vid tre tillfällen av mottagandet av sms-reklam från Företaget har använt sig av den avregistreringsfunktion som sms:en varit försedd med utan framgång. Företaget har bekräftat detta med anledning av att avregistreringsförsöken inte bearbetats korrekt av tjänsteleverantören. NIX-nämnden bedömer att The Body Shop brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse konsumenten med en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sin sms-reklam.

I ärende 20-422 har anmälaren uppgett att han vid flertalet tillfällen då han mottagit obeställd sms-reklam använt den av företaget försedda avregistreringsfunktionen utan framgång. Företaget har uppgett att detta kan bero på ett tekniskt fel men att det inte finns tillräcklig information för att varken bekräfta eller dementera uppgiften. NIX-nämnden bedömer att anmälarens uppgifter inte är emotsagda varför The Body Shop brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse konsumenten med en tillfredställande avregistreringsfunktion i sin sms-reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.