Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Solid Försäkringsaktiebolag

Uttalande 2021-06-14

Dnr 21-025

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Solid Försäkringsaktiebolag

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Vilseledande marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den artonde mars 2021 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Solid Försäkringsaktiebolag (Solid) trots att han är införd i spärregistret, NIX adresserat. Reklamen är även fakturaliknande.

Företagets uppgifter

Solid har i sitt yttrande till NIX-nämnden motsatt sig uppgift att Solid har begått en överträdelse av 21 § marknadsföringslagen. Solid har uppgett att företaget sedan tidigare har ett kundförhållande med anmälaren som enligt Solid har tecknat en reseförsäkring hos dem. Detta har enligt Solid medfört att den anmälda reklamen är undantagen huvudregeln om förbudet mot obeställd reklam enligt 21 §, då Solid erhållit anmälarens uppgifter via ett köp hos Solid och att Solid sedan erbjudit en liknande produkt (försäkring). Solid har även motsatt sig uppgift om att den adresserade reklamen är vilseledande för att den är i form av en inbetalningsavi, då det tydligt på flera ställen framgår att det rör sig om ett erbjudande och att det inte är ett krav att teckna försäkringen.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Solid och anmälaren har sedan tidigare ett kundförhållande och Solid skickat adresserad reklam om liknande produkt. Med anledning av detta lämnas anmälan i denna del utan åtgärd.

Vilseledande reklam

Som tillägg till marknadsföringslagen uppräknas i den s.k. svarta listan marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna i samtliga EU-länder. Att inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han redan har beställd den marknadsförda produkten när så inte är fallet är förbjudet enligt p. 21.

NIX-nämndens bedömning av underlaget är att det på reklamen utformad med inbetalningsavi tydligt framgår på flera ställen att det endast är ett erbjudande och att betalningskrav inte föreligger. Den anmälda reklamen är inte vilseledande enligt marknadsföringslagen, anmälan lämnas även i denna del utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Övrig reklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.