Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Solid Försäkringsaktiebolag

Uttalande 2021-09-10

Dnr 21-025 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Solid Försäkringsaktiebolag

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 18 mars 2021 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Solid Försäkringsaktiebolag (Solid) trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har uppgett att han inte genomfört någon transaktion till Solids samarbetspartner senare än januari 2019 och att han därmed tagit emot adresserad marknadsföring från Solid mer än två år senare.

Företagets uppgifter

Solid har i ett andra yttrande till NIX-nämnden motsatt sig den preliminära bedömningen att marknadsföringen är otillåten enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486). Som skäl har Solid anfört att de och anmälaren har ett slags kundförhållande då anmälaren är innehavare av en produkt från en av Solids samarbetspartner. Produkten omfattas av en obligatorisk reseförsäkring som tillhandahålls av Solid. Solid har vidare anfört att anmälaren har betalat in årsavgifter för ovan nämnda produkt efter januari 2019, i augusti 2019 till augusti 2021. Mot bakgrund av detta har Solid konstaterat att anmälaren fullgjort de centrala avtalsförpliktelserna gentemot Solids samarbetspartner som tillhandahåller produkten och detta medför att så länge produkten är aktiv så omfattas anmälaren av Solids försäkring och det kundliknande förhållande mellan Solid och anmälaren måste anses bestå. Solid har även i sitt yttrande anfört att de endast har information omhuruvida produkten är aktiv eller inte. Solid har inte information om transaktioner som genomförs med produkten då reglerna om banksekretess inte medger det. Sammanfattningsvis så är Solids inställning att det föreligger ett kundliknande förhållande mellan Solid och anmälaren som har gett Solid rätt att skicka den adresserade marknadsföringen i mars i år. Solid har slutligen ändå beslutat att upphöra med att skicka postal marknadsföring till anmälaren.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Enligt Solid har anmälaren mottagit adresserad marknadsföring från Solid då anmälaren innehar en produkt från en samarbetspartner till Solid som medför att Solids obligatoriska reseförsäkring omfattar anmälaren. Anmälaren är enligt Solid i ett etablerat kundförhållande med Solids samarbetspartner på grund av dennes innehav av en produkt. Solid har även anfört att denna produkt är ”aktiv” då anmälaren har betalat årsavgift för produkten så sent som augusti 2021.

Underlaget visar enligt NIX-nämnden att anmälaren sannolikt är i ett kundförhållande med Solids samarbetspartner och enligt NIX-nämndens praxis har Solids samarbetspartner rätt att rikta marknadsföring mot anmälaren i upp till 12 månader efter att avtalsförpliktelserna fullgjorts. NIX-nämnden bedömer även att det är sannolikt att anmälaren i samband med köp av produkten från Solids samarbetspartner omfattas av en reseförsäkring som tillhandahålls av Solid. Då reseförsäkringen från Solid obligatoriskt omfattar den som köper produkten anser NIX-nämnden att den informationen tydligt bör framgå för konsumenten. Om en konsument godkänt att denne omfattas av reseförsäkringen i samband med köp av produkten anser NIX-nämnden att Solid har rätt att rikta adresserad marknadsföring till konsumenten under den tid som avtalsförhållandet kan anses bestå med undantag för eventuella invändningar som en konsument kan göra mot marknadsföring.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.