Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska inglasningar AB

Uttalande 2021-09-20

Dnr 21-046

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordiska inglasningar AB

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Nordiska inglasningar AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta. Nordiska inglasningar AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till en konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 21 maj 2021 mottagit adresserad direktreklam från Nordiska inglasningar AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har även uppgett att han tagit emot sms-reklam den 24 maj från företaget utan att ha samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Företaget har underlåtit att yttra sig. NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden och lägger därmed anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. Underlaget visar att företaget har kontaktat anmälaren via adresserad direktreklam trots att anmälaren motsatt sig detta genom att registrera sig i spärregistret NIX adresserat. NIX-nämnden gör därmed bedömningen att företaget har överträtt 21 § marknadsföringslagen.

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Även i denna del lägger NIX-nämnden anmälarens uppgift till grund för bedömningen. NIX-nämnden finner att företaget har överträtt 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument som inte samtyckt till det på förhand.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.