Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenskt Fordonsskydd

Uttalande 2021-09-20

Dnr 21-068

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenskt Fordonsskydd

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Vilseledande marknadsföring.

NIX-nämndens beslut:

Svenskt Fordonsskydd har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta. Svenskt Fordonsskydd har skickat marknadsföring i strid med god sed vid marknadsföring då reklamen är utformad på ett vilseledande sätt.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 22 juni 2021 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Svenskt Fordonsskydd (företaget) trots att han är införd i spärregistret, NIX adresserat. Anmälaren har även uppgett att reklamen är utformad så att den utger sig för att vara en nyteckning av garanti för hans bil. Anmälaren har till anmälan bifogat en bild av den anmälda reklamen, som visar en inbetalningsavi ställd i anmälarens namn.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämndens bedömning baseras på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget inte har yttrat sig i ärendet lägger nämnden anmälarens uppgift till grund för bedömningen. NIX-nämnden bedömer att företaget har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Vilseledande marknadsföring

Som tillägg till marknadsföringslagen uppräknas i den s.k. svarta listan marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna i samtliga EU-länder. Att inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han redan har beställt den marknadsförda produkten eller tjänsten när så inte är fallet är förbjudet enligt p. 21.

NIX-nämnden låter även i denna fråga anmälarens uppgift utgöra grund för bedömningen. Anmälan består delvis av en bild av den anmälda reklamen. Bilden visar att reklamen är utformad som en delvis förifylld betalningsavi, ställd till anmälaren. En text på den övre delen av avi:n anger att anmälarens fabriksgaranti har slutat gälla, samt att anmälaren kan förlänga sitt skydd i ytterligare fem år. Överst på avi:n benämns dokumentet som nyteckning av garanti. Dessa formuleringar antyder att anmälaren tidigare varit kund hos företaget samt att han tidigare har tecknat en garanti hos företaget. NIX-nämnden bedömer att dessa formuleringar sannolikt kan påverka en konsuments förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och att reklamen därmed är utformad på ett vilseledande sätt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Övrig reklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.