Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Folkspel

Uttalande 2021-11-05

Dnr 21-069

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Folkspel

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Säkerställande av korrekta och uppdaterade personuppgifter vid behandling

NIX-nämndens beslut:

Folkspel har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. Folkspel har agerat i strid med artikel 5 (1)(d) GDPR genom att inte säkerställa att personuppgifter som behandlas är korrekta och uppdaterade

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har tagit emot obeställd reklam via sms från Folkspel trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har vidare uppgett att hon vid flera tillfällen tagit kontakt med Folkspel om att hon inte önskar ta emot sms-reklam från Folkspel.

NIX-nämnden har ex officio begärt svar från Folkspel om hur de säkerställer efterlevnad av artikel 5 (1) (d) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), d.v.s. att personuppgifter hålls uppdaterade.

Företagets uppgifter

Folkspel har i ett första yttrande uppgett att anmälaren inte är kund hos Folkspel och att det saknas information om anmälaren i Folkspels kundsystem. Folkspel har anfört att detta medfört att anmälaren, när denna har ringt till Kundcenter för att spärra sitt telefonnummer mot reklam, inte kunnat spärras då anmälaren inte varit kopplad till telefonnumret. Folkspel har vidare uppgett att anmälaren inte spärrat sitt nummer genom den spärrfunktion som sms-meddelandet innehåller, då detta hade medfört en spärr för anmälarens telefonnummer. Folkspel tror anmälaren sannolikt har ”ärvt” sitt telefonnummer, då numret finns angivet på en tidigare kontaktperson för en idrottsförening i Folkspels system. Slutligen har Folkspel angivit att sms-meddelandena inte är avsedda som reklam riktad mot konsument, utan är påminnelser för säljande medlemsföreningar om försäljning av bingolotter. Folkspel har beklagat det inträffade.

I ett andra yttrande har Folkspel bemött NIX-nämndens uppföljande fråga om hur Folkspel håller personuppgifter för behandling uppdaterade. Folkspel har uppgett att vid tidpunkten för incidenten som anmälan avser så kunde uppgifter uppdateras på manuell väg av Folkspels medarbetare eller genom att kontaktpersoner själva uppdaterade sina uppgifter i Folkspels system. I det aktuella fallet har den kontaktperson som anmälarens nummer var kopplat till inte uppdaterat sina uppgifter själv eller meddelat Folkspel någon ändring. Folkspel har slutligen anfört att de sedan incidenten har sett över rutiner och systemstöd som möjliggör löpande uppföljning av riktigheten i de personuppgifter som Folkspel behandlar. Folkspel kommer även gå ut med specifik information tillberörda medarbetare samt genomföra kontroller för att säkerställa att de nya rutinerna efterlevs.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det som huvudregel förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Underlaget visar att det meddelande anmälaren tagit emot är avsett att tas emot av en återförsäljare av bingolotter. Det anmälda sms-meddelandet är i den meningen inte reklam riktad till konsumenter. Folkspel har anfört att anmälarens telefonnummer var kopplat till en kontaktperson och återförsäljare av bingolotter, och att detta tillsammans med att anmälarens uppgifter i övrigt inte fanns i Folkspels system har medfört att Folkspels Kundcenter inte kunna spärra hennes nummer från framtida sms-reklam. NIX-nämnden tycker att det är olyckligt att Kundcenter inte upptäckt att anmälaren tagit emot sms som inte varit riktade till henne och då avregistrerat hennes telefonnummer från sms-meddelandena. Folkspel har i sitt yttrande uppgett att anmälaren inte kan ha skickat STOP till det angivna numret för att anmälaren då inte skulle ha fått fler sms. NIX-nämnden anser att det finns ett visst fog för att anmälaren borde ha uttömt det alternativet för att avregistrera sig. Samtidigt har anmälaren på ett adekvat sätt, genom kontakt med Folkspels Kundcenter, försökt avregistrera sig.

Då sms-meddelandet inte riktat sig till mottagaren i dennes egenskap av återförsäljare så är det snarast en fråga om missriktad reklam. Reglerna i 19-21 §§ marknadsföringslagen syftar dock primärt till att skydda den personliga integriteten och mottagaren från oönskad kommunikation.

Det är ostridigt att Folkspel skickat reklam till mottagaren utan att denne lämnat något samtycke härtill. Därmed har det skett en överträdelse av 19 § marknadsföringslagen.

Säkerställande att personuppgifter är uppdaterade

Enligt artikel 5 (1)(d) GDPR stadgas en princip som ska prägla behandling av personuppgifter som anger att uppgifter ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Den som behandlar personuppgifter ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna inte är felaktiga för de ändamål för vilka de behandlas.

Folkspel har uppgett att vid tidpunkten för anmälan så uppdaterades personuppgifter manuellt av medarbetare eller av de registrerade kontaktpersoner själva. Folkspel har anfört att de efter incidenten vidtagit åtgärder för att införa en löpande rutin för efterlevnaden av principen men NIX-nämnden bedömer att Folkspel vid tiden för incidenten inte har visat att de haft rutiner som medfört en god registervård.

NIX-nämnden bedömer därför att Folkspel har agerat i strid med artikel 5 (1) (d) GDPR.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies