Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2021-11-05

Dnr 21-088 samt 21-089

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon

NIX-nämndens beslut:

Enklare Ekonomi Sverige AB har riktat marknadsföring till två konsumenter i strid med 21 § marknadsföringslagen eftersom konsumenterna tydligt motsatt sig detta.

Anmälarnas uppgifter

Två anmälare har uppgett att de blivit uppringda av Enklare Ekonomi Sverige AB trots att de tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att spärra sina telefonnummer i NIX-telefon. En av anmälarna (dnr 21-089) har även uppgett att han varje gång Enklare Ekonomi Sverige AB har ringt har bett dem att ta bort honom från sina register.

Företagets uppgifter

Enklare Ekonomi Sverige AB har beträffande det första ärendet (dnr 21-088) uppgett att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan anmälaren och företaget och att det är därför anmälaren har blivit kontaktad. Enklare Ekonomi Sverige AB har vidare uppgett att anmälaren inte tidigare har begärt att inte bli kontaktad.

Enklare Ekonomi Sverige AB har beträffande det andra ärendet (dnr 21-089) uppgett att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan anmälaren och företaget och att det är därför anmälaren blivit kontaktad. Enklare Ekonomi Sverige AB har vidare uppgett att företaget bestrider anmälarens uppgift att han tidigare har begärt att bli borttagen från företagets register.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden via telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts.

Det är i ärendena ostridigt att Enklare Ekonomi Sverige AB har kontaktat anmälarna via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarnas telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon. Enklare Ekonomi Sverige AB har anfört att deras agerande inte står i strid med 21 § marknadsföringslagen eftersom det har förelegat ett kundförhållande mellan företaget och respektive anmälare.

Ett kundförhållande anses normalt bestå upp till 12 månader och undantaget om etablerat kundförhållande är tillämpligt under hela den tiden. Av det underlag som Enklare Ekonomi Sverige AB har presenterat i ärendet framgår att kundförhållandet i det första fallet (21-088) förelåg mer än 2 år innan företaget kontaktade anmälaren. I det andra fallet (21-089) förelåg kundförhållandet 1 år och 2 månader innan företaget kontaktade anmälaren. Det kan således inte anses ha förelegat ett etablerat kundförhållande mellan företaget och någon av de båda anmälarna vid tidpunkten för respektive samtal. Förutsättningarna för undantaget om ett etablerat kundförhållande är alltså inte uppfyllda.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Enklare Ekonomi Sverige AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring via telefon till två konsumenter som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.