Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

A Benson

Uttalande 2021-10-05

Dnr 21-096, 21-097 samt 21-098

Anmälare:

Tre konsumenter

Motpart:

A Benson

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

A.Benson AB har skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen då reklamen skickats utan erforderligt samtycke.

Anmälarens uppgifter

Tre anmälare har har uppgett att de mottagit obeställd reklam via sms trots att de inte har lämnat samtyckte till det. Två av anmälarna har vidare uppgett att de inte har köpt något från A.Benson AB (företaget) (Dnr 21-096 & 21-097). Två av anmälarna har bifogat en bild av den anmälda reklamen (Dnr 21-096 & 21-098). Båda bilderna visar ett sms-meddelande från företaget som marknadsför en trädgårdsslang samt erbjuder rabatt hos företaget.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de tre anmälarna har köpt produkter från företaget och vid köp av dessa produkter godkänt villkor samt blivit kunder till företaget. Företaget har anfört att de tydligt informerar om hur uppgifter används för marknadsföring på sin hemsida.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen (2008:486) är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter. Två av anmälarna menar att de inte köpt något från företaget. Alla tre anmälare har anfört att de inte samtyckt till att ta emot sms-reklam från företaget. Företaget menar att de inhämtat samtycke från anmälarna i samband med att de köpt en produkt från företaget.

Enligt huvudregeln i 19 § marknadsföringslagen krävs samtycke på förhand från en konsument för att ett företag ska få rikta sms-reklam mot konsumenten. Undantagsvis kan ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och företaget ge företaget rätt att rikta sådan reklam mot konsumenten. Konsumenten ska i det fallet blivit informerad om att dennes uppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte samt, tillsammans med informationen, även ha givits tillfälle att motsätta sig det.

Den som påstår sig ha ett avtalsförhållande med någon har bevisbördan för detta. Det samma gäller för samtycken – den som påstår sig ha erhållit ett giltigt samtycke har bevisbördan för detta. Det är också så att ett giltigt samtycke för marknadsföring inte kan erhållas genom att samtycket i fråga villkoras i avtalet. Ett giltigt samtycke för marknadsföring måste i fall som det förevarande lämnas separat.

Med det som utgångspunkt konstaterar NIX-nämnden följande. Det är till att börja med inte visat att det förelegat ett kundförhållande mellan A. Benson AB och anmälarna.

Företaget ifråga har heller inte visat att övriga krav för att kunna tillämpa undantagsregeln är uppfyllda. Även om företaget har informerat så har det inte givits möjlighet att avböja reklamkommunikation. Kraven för undantagsregeln vid kundförhållande är alltså inte uppfyllda. Därmed gäller istället huvudregeln om krav på samtycke. Härvid konstateras att motparten inte visat att de erhållit giltiga samtycken.

Den påtalade kommunikationen har därmed skett i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom den skett utan erforderligt samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.