Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Resurs Bank AB

Uttalande 2021-11-09

Dnr 21-120

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Resurs Bank AB

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 14 september 2021 mottagit adresserad direktreklam från Resurs Bank AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat. Enligt anmälan har han även tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Till anmälan har bifogats ett foto av den anmälda reklamen, som visar ett utskick ställt till anmälaren där företaget marknadsför sina tjänster genom erbjudande om låneansökan.

Företagets uppgifter

Företaget har motsatt sig uppgift att företaget har överträtt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) genom att skicka adresserad reklam till anmälaren. Företaget har anfört att de lägger stor vikt vid att tillhandahålla marknadsföring som är förenlig med gällande rätt. Företaget har uppgett att anmälaren i fråga är i ett etablerat kundförhållande med företaget sedan flera år tillbaka, närmare bestämt via ett e-handelsköp som anmälaren gjorde år 2020 på NetonNet. Företaget har då tillhandahållit betalning via faktura och det framgår av fakturan skickad till anmälaren att fordran överlåtits från leverantören till företaget. Företaget har vidare anfört att anmälaren har befintliga krediter hos Ellos och Jotex vilka också är samarbetspartners till företaget. Företaget har gällande uppgiften att anmälaren tidigare ska ha bett företaget att inte kontakta honom uppgett att uppgift om sådan kontakt saknas. Företaget har rutiner för hur sådana önskemål ska hanteras och inget visar sådan begäran.

Sammantaget har företaget menat att de hade rätt att kontakta anmälaren den 14 september 2021 då det finns ett etablerat kundförhållande och det utgör ett undantag från förbudet att skicka obeställd adresserad reklam till en konsument. Företaget har avslutningsvis uppgett att de spärrat anmälaren från framtida direktreklam i samband med detta ärende.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Underlaget visar att anmälaren tagit emot adresserad direktreklam trots att han är spärrad i NIX adresserat. Företaget har dock gjort sannolikt att undantaget enligt 21 § marknadsföringslagen föreligger i situationen, då företaget ett år innan den anmälda incidenten tillhandahållit en tjänst som anmälaren nyttjat och att det mellan anmälaren och företaget föreligger ett etablerat kundförhållande. Enligt anmälan avser den anmälda reklamen ett erbjudande om låneansökan hos företaget. Det får anses avse samma typ av tjänst som anmälaren sedan tidigare nyttjat hos företaget.

Inget i underlaget visar eller gör sannolikt att anmälaren utöver spärren i NIX adresserat tidigare har kontaktat företaget och bett företaget att inte kontakta honom.

NIX-nämnden finner att undantaget från förbudet att rikta direktmarknadsföring mot konsument som är införd i NIX adresserat föreligger och företaget har haft rätt att kontakta anmälaren. Anmälan lämnas därmed utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.