Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta, Ängelholm

Uttalande 2021-12-14

Dnr 21-122

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zmarta, Ängelholm

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Zmarta AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget kontaktat en konsument i marknadsföringssyfte trots att konsumenten tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Zmarta den 13 september 2021 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon och trots att anmälaren har bett Zmarta att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Zmarta har motsatt sig uppgift att de har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot anmälaren. Anmälaren har blivit kontaktad av Zmarta på grund av ett lån som förmedlades till anmälaren i februari 2018. Anmälaren har enligt Zmarta i samband med detta godkänt avtalsvillkor som av Zmarta rubriceras Uppdragsavtalet. Uppdragsavtalets villkor har bifogats till yttrandet till nämnden och anger att avtalet bland annat löper tills vidare eller tills en part säger upp avtalet, samt att avtalet avser att Zmarta tillhandahåller konsumenten med förmåner som skickas till konsumenten via e-post, brev, sms och andra kanaler.

Zmarta har anfört att anmälaren i samband med låneförmedlingen i februari 2018 har godkänt att Zmarta löpande kontaktar honom för personlig service och erbjudande av förmåner. Zmarta har vidare uppgett att de i sina loggar kan se att anmälaren ringts flera gånger under 2021, men utan svar. Under tidigare samtal har det enligt Zmarta inte framgått att anmälaren motsatt sig kontakt. Zmarta har uppgett att de inte har för avsikt att kontakta kunder som inte önskar direktmarknadsföring och har i samband med NIX-nämndens ärende spärrad anmälaren från framtida direktmarknadsföring, då Zmarta tolkar hans anmälan som en uppsägning av avtalet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Ett företag får som huvudregel inte kontakta en konsument införd i spärregistret NIX-telefon. Om konsumenten och företaget är i ett kundförhållande får ett företag undantagsvis kontakta konsumenten i marknadsföringssyfte i upp till ett år efter utförda avtalsförpliktelser. Zmarta menar att konsumenten har godkänt att bli kontaktad i marknadsföringssyfte längre än så, genom att vid låneförmedlingen godkänna de allmänna villkoren i vilka det framgår att Zmarta menar att de inhämtar konsuments samtycke.

Ett samtycke för kommunikation enligt 19 § marknadsföringslagen ska enligt EU-domstolen vara utformat enligt GDPRs krav – i annat fall anses samtycket ogiltigt. Det innebär bland annat att det inte är tillåtet att placera samtycket i avtalstext om det som samtycket rör inte är nödvändigt för avtalets fullgörande.

Zmarta har därmed inte uppvisat ett giltigt samtycke för fortsatt kontakt via t.ex. telefon och följaktligen överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta direktmarknadsföring till en konsument som genom att vara spärrad i NIX-Telefon tydligt har motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Telemarketing Avgjorda ärenden Fällda
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.