Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Uttalande 2022-03-29

Dnr 21-153

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det.

NIX-nämndens beslut:

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget skickat adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad direktmarknadsföring från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) trots att han är införd i spärregistret, NIX adresserat. Anmälaren har vidare uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Aktiespararna har uppgett att de har kontaktat anmälaren i syfte att återförvärva honom som medlem, då anmälaren tidigare varit medlem i Aktiespararna. Anmälaren har enligt Aktiespararna avslutat sitt medlemskap den 24 augusti 2020 efter att ha varit medlem mer än tio år. Aktiespararna har medgett att reklamen förvisso skickats senare är 12 månader efter avslutat medlemskap men har ansett att det föreligger särskilda skäl som medför att överskridandet bör anses vara inom riktlinjerna. Aktiespararna har anfört att de anser att 24 månader utgör en adekvat gräns för organisationen, då de flesta medlemmar är kvar i organisationen i många år och ett avslutat medlemskap kan tolkas som ett förbiseende att förnya medlemskapet vid perioden slut. Aktiespararna har inte hittat något som visar att anmälaren ska ha meddelat Aktiespararna att han inte önskar kontakt i Aktiespararnas interna spärregister.

Aktiespararna har vidare uppgett att nya kontakter kontrolleras mot NIX spärregister och att anmälaren i samband med anmälan till NIX-nämnden har spärrats från framtida utskick. Slutligen har Aktiespararna anfört att om NIX-nämnden skulle finna att 24 månader utgör för lång tid för att fortsatt kontakta tidigare medlem har förberedelse skett för att se över rutiner för framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att Aktiespararna har kontaktat anmälaren med adresserad reklam drygt 13 månader efter att anmälaren sagt upp sitt medlemskap hos Aktiespararna. Det är inte visat att anmälaren har kontaktat Aktiespararna och tydligt motsatt sig reklam, men det är ostridigt att anmälaren vid tillfället då han mottog reklamen var spärrad i NIX adresserat samt att kundförhållandet till Aktiespararna upphört för över 12 månader sedan. Nämnden har att ta ställning till om det i förevarande fall finns skäl att frångå regeln om 12 månader för att möjliggöra en längre tidsrymd.

Skäl att frångå regeln om kundförhållandes bestående i 12 månader

Aktiespararna har anfört att det med hänsyn till att anmälaren varit kund hos företaget under en mycket lång tid, mer än tio år, föreligger skäl att frångå regeln om att ett kundförhållande består i upp till 12 månader. Aktiespararna har pekat på att ett avslutat medlemskap skulle kunna utgöra ett rent förbiseende från konsumentens sida att förlänga avtalet.

NIX-nämnden bedömer att ett kundförhållande i många fall bör anses bestå en längre period än 12 månader och att detta bör bedömas utifrån vilken produkt som förvärvats. En anmälan till spärregistret NIX adresserat får dock anses vara ett tydligt uttryck för konsumentens önskemål att inte erhålla adresserad direktreklam.

Sammantaget anser NIX nämnden att, såvitt avser undantag från spärregistret NIX adresserat, en period om 12 månader är väl avvägd. Tidsrymden om 12 månader måste anses tillräcklig för att företag skall ges skälig möjlighet att exempelvis utreda om konsumenten önskar återuppta kundförhållandet eller om intresse finns för fortsatt marknadsföringskontakt.

Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att Aktiespararna brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom att registrera sin adress i spärregistret NIX-adresserat.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av NIX-nämnden med ledamöterna Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson och Caroline Rudbeck.

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Adresserad direktreklam Avgjorda ärenden Vägledande uttalanden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.