Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Global Connect

Uttalande 2022-01-18

Dnr 21-165

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Global Connect

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Global Connect trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Global Connect har uppgett att det, efter kontakt med deras säljpartner, framkommit att en enskild säljare hos säljpartnern brustit i de riktlinjer som fastställts mellan Global Connect och säljpartnern.

Global Connect har vidare uppgett att de varit i kontakt med den säljpartnern för att betona vikten av varje säljare hos säljpartnern informeras om och följer de riktlinjer som fastställts mellan Global Connect och säljpartnern.

Global Connect har slutligen uppgett att de beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är ostridigt att Global Connect har kontaktat anmälaren trots att denne har sitt telefonnummer registrerat i spärregistret NIX-telefon. Av underlaget framgår att det inträffade beror på att en enskild säljare agerat i strid med de riktlinjer som fastställts i avtalsförhållandet mellan Global Connect och säljpartnern.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att företaget vars produkter marknadsförs (annonsören) i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

I förevarande fall är det, såvitt nu visat, fråga om en första överträdelse. Vidare har Global Connect lämnat tydliga instruktioner till sin samarbetspartner om hur denne ska förhålla sig.

Global Connect har därmed visat att det i nu aktuellt fall föreligger sådana omständigheter som gör att det finns anledning att i ansvarsfrågan frångå huvudregeln. Global Connect ska således inte hållas ansvarigt för den påtalade marknadsföringen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies