Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Likvidum

Uttalande 2022-01-19

Dnr 21-166, 21-167, 21-168 samt 21-169

Anmälare:

Fyra konsumenter

Motpart:

Likvidum

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Likvidum har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget kontaktat konsumenter som tydligt motsatt sig detta.

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringd av Likvidum trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Likvidum har uppgett att anmälarna samtyckt till att Likvidum kontaktar dem i marknadsföringssyfte. Likvidum har uppgett att anmälarna i samband med att de anmält sig till en tävling har kryssat i en ruta genom vilken det framgår att samtycke ges till att Likvidum kontaktar tävlingsdeltagaren i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att Likvidum har kontaktat anmälarna i marknadsföringssyfte trots att deras telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Likvidum har invänt att mottagarna samtyckt i samband med deltagande i en tävling. Nämnden har att ta ställning till huruvida dessa samtycken är giltiga.

Samtycke till marknadsföring

Kravet på ett samtyckes utformning vid tillämpningen av 19-21 §§ marknadsföringslagen har, enligt de bakomliggande EU-rättsliga reglerna samt EU-domstolens praxis, motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser. Vidare ska ett samtycka vara lika lätt att återkalla (eller i förekommande fall begränsa) som det var att lämna.

I förevarande fall framgår det av samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet att det är fråga om samtycke till flera företag och en länk till en lista över dessa är tydligt utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Som utgångsläge är samtliga företag ikryssade för samtycke i listan, någon möjlighet att kryssa ur samtliga företag med ett eller ett fåtal enkla klick finns inte.

Ett samtycke till mottagande av marknadsföring i samband med tävlingsdeltagande är inte i sig något problem. Av hänsyn till att samtliga företag som utgångsläge är i-kryssade och det således är möjligt att samtycka till samtliga företag med endast ett fåtal klick skall det även motsatt vara möjligt att med endast ett fåtal klick avmarkera samtliga företag. Då det är avsevärt svårare att begränsa samtycket bedömer NIX-nämnden att samtycket inte kan anses uppfylla de krav som ställs på ett sådant. Undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är således inte tillämpligt.

Det ankommer på, i detta fall, Likvidum att säkerställa att företaget haft rätt att kontakta konsumenten och att dennes samtycke varit giltigt. Likvidum har därmed överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att kontakta personer som inte samtyckt till det och vars telefonnummer varit införda i spärregistret NIX-Telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av NIX-nämnden med ledamöterna Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies