Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Miljonlotteriet

Uttalande 2022-01-28

Dnr 21-192

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Miljonlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Miljonlotteriet har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Miljonlotteriet den 26 oktober 2021 trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Miljonlotteriet har motsatt sig uppgift om att de har agerat i strid med marknadsföringslagen. Miljonlotteriet har uppgett att de har inhämtat anmälarens samtycke till kontakt genom en tävling på internet. Miljonlotteriet har anfört att anmälaren deltog i tävlingen den 18 oktober 2021 och i samband med detta har godkänt villkoret att bli kontaktad i marknadsföringssyfte via telefon. Miljonlotteriet har bifogat bilder som visar hur villkoren för tävlingen presenterades samt att Miljonlotteriet angavs som sponsor/ samarbetspartner.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Miljonlotteriet har uppgett att de har haft anmälarens samtycke till kontakt.

I den aktuella tävlingen visar villkoren vilka företag en tävlande godkänner kontakt ifrån, och under respektive företag finns en länk där en tävlande kan kryssa ur företag, för att inte ge företaget samtycke till kontakt. Samtycket lämnas genom att ett stort antal företag genom att rutor är förkryssade, alternativt så lämnas samtycke till samtliga företag genom att deltagaren kryssar i en ruta, däremot finns inte ett lika enkelt sätt att kryssa ur alla företag och därmed återkalla eller begränsa samtycket.

För att ett samtycke ska vara giltigt är det inte tillåtet att använda förikryssade rutor. Det får heller inte vara märkbart svårare att återkalla eller begränsa samtycket som det var att lämna det. Det nu åberopade samtycket är således inte giltigt då det rört sig om förikryssade rutor samt då det varit betydligt svårare att återkalla eller begränsa detta än det var att lämna det.

Det föreligger enligt underlaget inget undantag i övrigt från reglerna i NIX-Telefon. Enligt huvudregeln får ett företag då inte kontakta en konsument i marknadsföringssyfte om konsumenten tydligt motsatt sig det. Underlaget visar att anmälaren genom sin spärr i NIX-telefon tydligt motsatt sig reklam.

NIX-nämnden bedömer därmed att Miljonlotteriet har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies