Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Inglasningar AB

Uttalande 2022-02-25

Dnr 21-265

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordiska Inglasningar AB

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Nordiska Inglasningar AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.
Nordiska Inglasningar AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam och sms-reklam från Nordiska Inglasningar AB trots att han är registrerad hos NIX adresserat och trots att han inte lämnat sitt samtycke till sms-reklam från Nordiska Inglasningar AB.

Företagets uppgifter

Nordiska Inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adressat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Nordiska Inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och lägger därmed anmälarens uppgifter till grund för bedömningen.

Underlaget visar att Nordiska Inglasningar AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som var införd i NIX adresserat och därmed tydligt motsatt sig sådan reklam. Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Nordiska Inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Nordiska Inglasningar AB har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies