Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Likvidum AB

Uttalande 2022-02-21

Dnr 21-281

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Likvidum AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Likvidum AB har inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne har blivit uppringd av Likvidum AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Likvidum AB har uppgett att anmälaren har samtyckt till att Likvidum AB kontaktar denne i marknadsföringssyfte. Likvidum AB har uppgett att anmälaren i samband med att han anmält sig till en tävling har lämnat en ruta ifylld genom vilken det framgår att samtycke ges till att Likvidum AB kontaktar tävlingsdeltagaren i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Likvidum AB har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Likvidum har emellertid anfört att anmälaren samtyckt i samband med att denne deltagit i en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19-21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att samtycket ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I förevarande fall ges en länk till de företag som kan komma att kontakta tävlingsdeltagaren. Genom att följa länken nås konsumenten av en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som finns för att ett sådant skall vara giltigt. Det framgår av samtyckestexten på förstasidan av tävlingen att det är fråga om ett samtycke till flera företag och länken till dessa är tydligt utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från.

Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är tillämpligt och företagets agerande kan således inte anses vara i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.