Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Global Connect

Uttalande 2022-03-16

Dnr 22-022

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Global Connect

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Global Connect har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Global Connect trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Global Connect har uppgett att deras säljpartners har fått tydliga riktlinjer om vilka regler de skall förhålla sig beträffande oönskade samtal. Global Connect har uppgett att säljaren i detta fall brustit i att följa dessa riktlinjer. Global Connect har även uppgett att de beklagar det inträffade samt att de vidtagit åtgärder för att det inte skall inträffa igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

Den anmälan som ligger till grund för ärendet är den andra anmälningen riktad mot Global Connect som inkommit till NIX-nämnden under kort tid. NIX-nämnden finner därför att omständigheterna inte är sådana att det finns skäl att göra avsteg från huvudregeln om strikt ansvar. Omständigheterna har inte heller visats vara sådana att något undantag för reglerna om NIX-telefon är tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Global Connect agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget ringt en konsument i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies