Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Prestigo AB

Uttalande 2022-03-25

Dnr 22-029

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Prestigo AB

Frågeställning:

Adresserad direktmarknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det. Krav på att ange adresskälla.

NIX-nämndens beslut:

Prestigo AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.
Prestigo AB har agerat i strid med god sed enligt 5 § marknadsföringslagen genom att inte uppge adresskälla vid reklamutskick.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad reklam från Prestigo AB den 27 januari 2022 trots att hon är registrerad hos NIX adresserat samt att reklamen inte anger adresskälla.

Företagets uppgifter

Prestigo AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adressat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Prestigo AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Underlaget visar att Prestigo AB skickat adresserad direktmarknadsföring till anmälaren. Prestigo AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som var införd i NIX adresserat. Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens uppgifter får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte får lämnas ut till direktmarknadsföringsändamål igen. Att inte ange adresskälla kan anses strida mot god sed vid marknadsföring i enlighet med 5 § marknadsföringslagen.

Prestigo AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Underlaget visar att Prestigo AB har underlåtit att ange adresskälla på sin direktmarknadsföring. Prestigo AB har därmed agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring genom att inte ange adresskälla i enlighet med 5 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Adresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.