Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta AB

Uttalande 2022-04-27

Dnr 22-051

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zmarta AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Zmarta AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget kontaktat en konsument i marknadsföringssyfte trots att konsumenten tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne har blivit uppringd av Zmarta AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Zmarta AB har uppgett att anmälaren har samtyckt till att Zmarta AB kontaktar denne i marknadsföringssyfte. Zmarta AB har uppgett att anmälaren i samband med att han anmält sig till en tävling har kryssat i en ruta genom vilken det framgår att samtycke ges till att bland andra Zmarta AB kontaktar tävlingsdeltagaren i marknadsföringssyfte. Till stöd för dessa uppgifter har Zmarta AB presenterat underlag som visar tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Zmarta AB har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Zmarta AB har emellertid anfört att anmälaren samtyckt i samband med att denne deltagit i en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19-21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I tävlingsformuläret i förevarande fall finns en, som utgångpunkt, icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att konsumenten genom att kryssa i rutan samtycker till att han eller hon kan komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. I texten ges en länk till de företag som kan komma att kontakta tävlingsdeltagaren. Genom att följa länken nås konsumenten av en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Någon möjlighet för konsumenten att välja bort företag som konsumenten inte önskar ta emot marknadsföring från finns inte.

Med hänsyn till att samtycke ges till ett flertal företag som en enhet och att konsumenten inte ges möjlighet att gör ett urval bland dessa och välja bort företag som denne inte önskar ta emot marknadsföring från, bedömer NIX-nämnden att samtycket inte uppfyller kravet beträffande frivillighet som ställs på ett samtycke.

Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande inte är tillämpligt och företagets agerande står således i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.