Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Allente Group AB

Uttalande 2022-03-27

Dnr 22-060

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Allente Group AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Allente Group AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Allente Group AB har uppgett att samtalet till anmälaren har ringts från deras säljpartner Nordic Operation Center. Allente Group AB förser säljpartnern med adressmaterial/telefonnummer som är matchat mot NIX-registret. Allente Group AB har uppgett att anmälarens förälder fanns med i adressmaterialet som Allente Group AB skickat till säljpartnern. En enskild säljare hos säljpartnern har sedan efter kontakt med föräldern på eget bevåg kontaktat anmälaren, i strid med företagets riktlinjer. Allente Group AB har uppgett att de inte har möjlighet att spärra säljpartnern från att kontakta konsumenter utanför den adresslista som tillhandahålls. Allente Group AB har emellertid begärt att säljpartnern stänger av den enskilda säljaren från Allente Group ABs projekt.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

Av underlaget framgår att Allente Group AB har tydliga och fungerande rutiner i samarbetet med säljpartnern för att säkerställa att personer som tydligt motsatt sig det inte blir kontaktade. Av underlaget framgår vidare att det i förevarande fall varit fråga om en enskild säljare som agerat utanför sitt uppdrag och på eget initiativ uppsökt och kontaktat anmälarens telefonnummer samt att detta varit en engångsföreteelse.

Allente Group ABhar därmed visat att det i nu aktuellt fall föreligger sådana omständigheter som gör att det finns anledning att i ansvarsfrågan frångå huvudregeln. Allente Group AB ska således inte hållas ansvarigt för den påtalade marknadsföringen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.