Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier Business Media Sales AB

Uttalande 2022-04-14

Dnr 22-061

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier Business Media Sales AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bonnier Business Media Sales AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon och han har motsatt sig sådan kontakt vid två tillfällen.

Företagets uppgifter

Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att anmälaren har haft en prenumeration hos företaget och att det därmed förelegat ett kundförhållande mellan parterna. Samtalet syftade till att erbjuda anmälaren en ny prenumeration. Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att de har som rutin att spärra telefonnummer från fortsatt telemarketing om konsumenten motsätter sig fortsatt kontakt. Detta registreras då i företagets logg. Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att det i loggen finns registrerat att anmälaren har avböjt aktuella erbjudanden vid de samtal som ringts men inte att han motsatt sig fortsatt kontakt. Bonnier Business Media Sales AB har slutligen uppgett att anmälarens telefonnummer nu är spärrat.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är mellan parterna ostridigt att företaget har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Av underlaget framgår att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och anmälaren samt att samtalet avsåg samma typ av tjänst. Anmälaren har emellertid anfört att denne vid två tillfällen då företaget kontaktat honom motsatt sig fortsatt kontakt men att företaget inte respekterat detta. Företaget har anfört att de inte mottagit någon sådan motsättning under telefonsamtalen utan att anmälaren endast avböjt det aktuella erbjudandet.

Av underlaget framgår att parterna har motstridiga uppgifter avseende huruvda anmälaren har begärt att inte bli kontaktad av företaget. NIX-nämnden kan utifrån detta inte med tillräcklig säkerhet säga att en överträdelse har skett. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.