Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hallon

Uttalande 2022-09-23

Dnr 22-094

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hallon

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Hallon har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget kontaktat en konsument i marknadsföringssyfte trots att konsumenten tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne har blivit uppringd av Hallon trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Hallon har uppgett att företaget har uppdragit åt en underleverantör att sälja företagets abonnemang gentemot konsumenter samt att det i avtal mellan parterna har reglerats att detta skall utföras i enlighet med tillämplig lag, branschstandard och praxis.

Hallon har uppgett att underleverantören har undersökt det inträffade och kunnat konstatera att anmälaren kontaktats med stöd av att denne givit sitt samtycke till det i samband med att anmälaren deltagit i en tävling om att vinna en skidsemester. Som komplement till detta har företaget skickat en länk till tävlingen i fråga.

Hallon har slutligen uppgett att anmälarens telefonnummer nu är spärrat för framtida samtal.

Den länk som företaget har bifogat är trasig och det har därför inte varit möjligt för NIX-nämnden att få information om hur tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen sett ut. NIX-nämnden har bett Hallon att komplettera sitt yttrande med underlag som visar tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen, någon sådan komplettering har emellertid inte inkommit.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Det är i ärendet ostridigt att Hallon har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Hallon har anfört att anmälaren samtyckt till denna typ av kontakt i samband med att anmälaren deltagit i en tävling. Kravet på ett samtyckes utformning vid tillämpningen av 19-21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I förevarande fall har företaget givits möjlighet att komplettera sitt yttrande med information om hur tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen såg ut. Företaget har emellertid underlåtit att inkomma med dessa kompletterande uppgifter och därmed inte lyckats visa att ett samtycke i enlighet med marknadsföringslagen och GDPR har inhämtats. Undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är därför inte tillämpligt och företagets agerande står därmed i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies