Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Råd & Rön AB

Uttalande 2022-08-22

Dnr 22-140

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Råd & Rön AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Råd & Rön AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då e-postreklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via e-post från Råd & Rön AB trots att han inte samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Råd & Rön AB har uppgett att de beklagar att anmälaren har upplevt deras e-postutskick på ett negativt sätt, men att de vill invända mot de i anmälan lämnade uppgifterna.

Råd & Rön AB har anfört att det stämmer att ett prenumerationserbjudande skickats till anmälarens e-postadress men att utskicket gjordes mot bakgrund av att det finns ett aktuellt kundförhållande. Råd & Rön AB har uppgett att anmälaren genomförde ett köp av ett test av kylskåp på företagets sajt den 13 september 2020 och att mejladressen då lämnades till Råd & Rön AB.

Företaget har vidare uppgett att anmälaren i samband med sitt köp godkände att den lämnade mejladressen kan användas för framtida erbjudanden genom personuppgiftspolicyn som godkändes. Råd & Rön AB har återgivit följande citat från policyn: ”Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant eller köper ett test. Detta görs för att kunna tillhandahålla beställd tjänst och ge dig erbjudanden som passar dina behov.”. Råd & Rön AB har uppgett att det även ges information om att det när som helst och utan förklaring är möjligt att återkalla all behandling som grundas på det givna samtycket samt att få uppgifterna spärrade för marknadsföring. Råd & Rön AB har anfört att de inte fått någon sådan begäran.

Råd & Rön AB har uppgett att ett erbjudande samt ett uppföljande påminnelsemejl har skickats till mejladressen efter det genomförda köpet. Råd & Rön AB har vidare anfört att de anser att marknadsföringen varit måttfull samt att erbjudandet gällde en likartad tjänst som det ursprungliga köpet. Slutligen har Råd & Rön AB anfört att det framgår av deras personuppgiftspolicy att de sparar uppgifter i 24 månader och att det aktuella utskicket har skett inom denna tidsperiod.

NIX-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter regleras i GDPR medan marknadsföring via e-post regleras primärt av 19-20 §§ marknadsföringslagen.

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det som huvudregel förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om marknadsföraren fått konsumentens uppgifter i samband med försäljning av en produkt till konsumenten och marknadsföringen avser likartade produkter samt konsumenten klart och tydligt har getts möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in samt vid varje efterföljande marknadsföringsmeddelande.

Att en personuppgift kan behandlas för marknadsföringsändamål innebär alltså inte att det är också är tillåtet att skicka reklam via e-post utan avsändaren kan istället vara hänvisad till andra kommunikationskanaler som exempelvis adresserad direktreklam.

Ett samtycke för e-post enligt 19 § marknadsföringslagen ska för att vara giltigt ha lämnats frivilligt vilket betyder att det normalt inte kan villkoras av köpet.

Det framgår av underlaget att anmälaren i samband med att denne genomförde ett köp hos företaget uppgav sin mailadress och godkände att mailadressen skulle användas för marknadsföring. Samtycket utgjorde en ofrånkomlig del för att genomföra köpet, även om det visserligen upplystes om att samtycket kunde återtas. Det är därmed inte frivilligt i den mening som krävs för att konstituera ett giltigt samtycke.

Anmälaren gavs heller inte en möjlighet att när mailadressen samlades in motsätta sig att den användes i marknadsföringssyfte och undantaget i 19 § marknadsföringslagen är därför inte tillämpligt.

Råd & Rön har därmed agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka marknadsföring till anmälaren.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda E-post Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.